Nu anlägger vi häckningsöar

Just nu anlägger vi två häckningsöar i Inre Kilsviken. Detta gör vi genom att gräva upp bottensediment och bygga på två befintliga öar som i dagsläget är för låga och överspolas lätt. Grävarbetet är slutfört men detaljer som inte kunde utföras genom isen återstår. Häckningsöarna ska vara klara till att årets häckningssäsong drar igång. Syftet med att anlägga häckningsöar är att öka chanserna för att markhäckande fågelarter som tärnor, måsar och änder ska lyckas med sina häckningsförsök. De nya häckningsöarna, med lämplig placering och utformning, kan erbjuda häckningsplatser inom området utan risk för översvämning. De är dessutom anlaggda så att risken för predation från rovdjur minimeras, t.ex. genom att skapa en djupare vattenzon runt öarna som inte försvinner vid lågt vattenstånd.

Varierad form på den Västra ön för att skapa bra förutsättningar för flera arter.

Varierad form på den Västra ön för att skapa bra förutsättningar för flera arter.

En större sammanhängande yta i södra delen av den västra ön.

En större sammanhängande yta i södra delen av den västra ön.

Den östra ön är mindre och har inte lika varierad form.

Den östra ön är mindre och har inte lika varierad form.

En större sten sticker upp centralt på den östra ön.

En större sten sticker upp centralt på den östra ön.

Den västra ön från fågeltornet.

Den västra ön från fågeltornet.

Den östra ön från fågeltornet.

Den östra ön från fågeltornet.

Värmlands folkblad uppmärksammade vårt arbete med att anlägga häckningsöar och skrev en artikel om det i tidningen den 21 mars.

Tidningsartikeln som VF skrev om vårt projekt med att anlägga häckningsöar den 21 mars 2018.

Tidningsartikeln som VF skrev om vårt projekt med att anlägga häckningsöar den 21 mars 2018.

 

In English

We are constructing two breeding islands in the project area  Inre Kilsviken. This is done by digging up bottom sediment and construction new islands using two existing islands that are currently too low and easily flooded. The construction work is completed, but details remain that could not be done through the ice. The breeding islands will be ready in time for this year’s breeding season. The purpose of establishing breeding islands is to increase the chances for birds like terns, gulls and other waterfowl to succeed in their breeding efforts. The new breeding islands, with suitable location and design, can offer breeding grounds without risk of flooding. They are also constructed to minimize the risk of predation from predators, eg by creating a deeper water zone around the islands that will not disappear when the water level is low.

Värmlands folkblad noticed our work on constructing breeding islands and wrote an article about it in the newspaper on 21st of March.