Fågelarter/Bird species

 

Silvertärna - Sterna Paradisaea

Silvertärna – Sterna Paradisaea

Måsar och tärnor/Gulls and terns

Fisktärna A193 (Sterna hirundo)

Fisktärnan är vanlig i Vänern. Här finns faktiskt nästan 15 % av den svenska populationen, och hela 2 % av EU-populationen. Om vi ser till att de fortsätter trivas hos oss har det därför stor betydelse för arten i Europa. Detta är en av de viktigaste målarterna för projektet. Idag finns över 6000 revirhävdande fisktärnor på fågelskären i Vänern.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Sterna-hirundo

In English

The common tern has quit large population in Lake Vänern and is the most frequently seen tern. In fact, Lake Vänern holds almost 15 % of the Swedish population, and approximately 2 % of the entire EU population. If we can make sure that the common tern is doing well here, it will be of great importance for the species in Europe. This is one of the main targeted species for the project. Today there are over 6,000 territorial terns on skerries in Lake Vänern.

> See the world distribution in the and listen to the common tern- http://www.xeno-canto.org/species/Sterna-hirundo

Silvertärna A194 (Sterna paradisaea)

Silvertärnan är en av de fåglar som flyttar allra längst. Den övervintrar utanför Sydafrika och vid Antarktis. Det är svårt att skilja den från fisktärnan på utseendet om man inte är erfaren fågelskådare, men hör man den så blir det genast lättare. Även silvertärnan är en av de viktigaste målarterna för projektet. Idag finns över 900 revirhävdande silvertärnor på fågelskären i Vänern.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Sterna-paradisaea

In English

The arctic tern is one of the bird species that migrate the farthest. The winters are spent outside South Africa and Antarctica. It is difficult to distinguish it from the common tern by just looking at it if you are not an experienced bird watcher, but it has a characteristic sound that makes it easier to distinguish. Also the arctic tern is one of the main targeted species for the project. Today there are over 900 territorial terns on skerries in Lake Vänern.

> See the world distribution and listen to the arctic tern- http://www.xeno-canto.org/species/Sterna-paradisaea

Skräntärna A190 (Sterna caspia)

Skräntärnan är mycket ovanlig i Vänern med 1-3 häckande par varje år. I Sverige har antalet skräntärnor halverats under de senaste 30 åren och den räknas som starkt hotad. Liksom storlommen får skräntärnan få ungar per år, vilket gör att det tar lång tid för arten att återhämta sig. De största hoten är störning från människor under maj-juli, särskilt under ruvningsperioden. Igenväxning av fågelskär är också ett stort hot.

In English

The caspian tern is very unusual in Lake Vänern with only 1-3 breeding pairs each year. In Sweden, the number of caspian terns halved over the past 30 years and are considered endangered. Like the black-throated diver, the caspian tern has a low reproduction rate with only a few young per year, which means that it takes a long time for the species to recover. One of the greatest threats is disturbance from people in May to July, especially during the brooding period. The overgrowth of skerries by regenerating trees and scrubs is also a major threat.

Dvärgmås A177 (Larus minutus)

Dvärgmåsen är en lite och nätt måsfågel som vid första anblick kan likna en skrattmås med sitt svarta huvud. Den är relativt ny som häckfågel i Vänern och har en tydlig förkärlek för fågelskär som nyligen röjts på sly. Därför tror vi att den kommer gynnas av projektets röjningar. Dvärgmåsen har ökat från ett enda par år 2003 till minst 20 par år 2014.

In English

The little gull is a small and neat gull which at first glance looks like a black-headed gull with its black head. It is relatively new as a breeding bird species in Lake Vänern, and have a strong preference for recently cleared skerries. Therefore, we believe that it will benefit from the project clearances. The little gull population has grown from a single pair in 2003 to less than 20 pairs in 2014.

Övriga måsfåglar/Other gulls

Skrattmås, fiskmås och gråtrut är andra viktiga arter i Vänern. Tillsammans med tärnorna så häckar de i kolonier på kala skär och öar. Genom att vara många så kan de snabbare upptäcka rovdjur och försvara ön mot dem. Många andra fåglar drar nytta av kolonins skydd genom att häcka intill den, t.ex. småskrak, strandskata och gräsand. Måsarna är därför väldigt viktiga för artrikedomen av fåglar kring Vänern. Ytterligare arter som häckar i skydd av mås- och tärnkolonierna är t.ex. storlom, vitkindad gås och roskarl (se nedan).

In English

Black-headed gull, common gull and herring gull are other important species in Lake Vänern. Together with the terns they nest in colonies on the open skerries and islets. By being many breeding in a colony they can more quickly detect predators and defend the breeding site. Many other birds take advantage of the colony’s security system by breeding next to it, for example, red-breasted merganser, oystercatcher and mallard. The gulls and terns are therefore very important for the biodiversity of birds around Lake Vänern. Other species that also nest in protection of the gull and tern colonies are, for example, black-throated loon, barnacle goose and turnstone (see below).

Arter som häckar i skydd av mås- och tärnkolonierna/Birds nesting in protection of the gull and tern colonies

Storlom A002 (Gavia arctica)

En långlivad fågel som gärna häckar i skydd av mås- och tärnkolonier. Eftersom storlommen lägger sitt bo nära vattenlinjen så är de känsliga för höjningar av vattenståndet under försommaren. De är också mycket känsliga för störningar av människor under maj-juli, särskilt när de ligger på ägg. När lommarna blir störda på boet så smyger föräldrarna ner i vattnet, ofta utan att man ens märker av dem. Då är ägg och ungar ett lätt byte för trutar och kråkor som ofta redan är i närheten. I Vänern så har antalet häckande par länge varit relativt stabilt, men det finns tecken på att de inte lyckas så bra med att få fram ungar och att antalet häckningar har minskat de senaste åren. Eftersom storlommen bara får 1-2 ungar per kull så kan många år med dålig häckningsframgång leda till problem på sikt då arten inte klarar att återhämta sig lika snabbt som fåglar med större ungkullar. I Europa i stort är arten hotad, vilket innebär att Sverige har ett stort ansvar för att ta hand om den relativt välmående population vi har här.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Gavia-arctica

In English

Black-throated diver is a long-lived bird that prefers nesting in the protection of the gull and tern colonies. As the black-throated diver puts her nest near the water, they are sensitive to rises in water levels in early summer. They are also very sensitive to disturbance by people in May to July, especially when they are brooding. When the loons are disturbed on the nest, the parents sneak into the water, often without even noticing them. Then the eggs and chicks are easy targets for predators like the great black-backed gull or crows often already nearby. In Lake Vänern, the number of breeding pairs has long been relatively stable, but there are indications that both the number of successful breeding attempts and the number of nests have decreased in recent years. As the black-throated diver only get 1-2 chicks per breeding attempt, many years of poor breeding success lead to problems in the long run. With such low reproduction rate it cannot recover as fast as bird species laying more eggs with every breeding attempt. In Europe in general, the black-throated loon is threatened, which means that Sweden has a great responsibility to take care of the relatively stabil population we have here. > See the world distribution and listen to the black-throated diver- http://www.xeno-canto.org/species/Gavia-arctica.

Vitkindad gås A045 (Branta leucopsis)

Den vitkindade gåsen är en relativ nykomling i Vänern. Det första paret hittades 1993, och idag finns 6-10 häckande par. Denna art räknas inte som hotad i dagsläget.
Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Branta-leucopsis

In English

The barnacle goose is a relative newcomer in Lake Vänern. The first pair was found in 1993, and today there are 6-10 breeding pairs. This species is not considered threatened at this moment in time. > See the world distribution and listen to the barnacle goose – http://www.xeno-canto.org/species/Branta-leucopsis.

Roskarl (Arenaria interpres)

Roskarlen är också en fågel som finns runt hela världen. I Sverige har den minskat med 30% under de senaste 20 åren, och i Vänern var den troligen helt försvunnen under några år. De senaste åren har enstaka par hittats vid den årliga fågelinventeringen, men artens framtid i Vänern är mycket oviss. Roskarlen häckar i skydd av mås- och tärnkolonier och söker mat genom att vända på stenar i strandkanten där den hittar insekter.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Arenaria-interpres

In English

The turnstone is a bird found all around the world. In Sweden, it has decreased by 30 % over the past 20 years, and in Lake Vänern it was probably missing for a few years. In recent years, single pairs have been found in the annual bird inventory, but the future for the turnstone in Lake Vänern is very uncertain. Turnstone nest in the protection of the gull and tern colonies, seeking food by turning stones at the shore where it finds insects. > See the world distribution and listen to the turnstone – http://www.xeno-canto.org/species/Arenaria-interpres.

Rovfåglar/Birds of prey

Havsörn A075 (Haliaeetus albicilla)

Havsörnen är vår största rovfågel med en vingbredd på upp till 2,5 meter. Den var under 1800-talet vanlig vid Vänern, men blev under 1900-talet nästan utrotad i Sverige på grund av jakt och miljögifter. Nu är dock arten på väg att återhämta sig och häckar sedan 2001 åter vid Vänern. Havsörnens bo kan väga uppemot ett ton, och byggs oftast i kronan av en tall med utsikt mot vattnet. De är känsliga för störning av människor, och därför är det bra om du känner igen deras varningsrop så att du vet när du borde lämna dem ifred.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Haliaeetus-albicilla

In English

Withe-tailed eagle is our largest bird of prey with a wingspan of up to 2.5 meters. It was common during the 19th century around Lake Vänern, but was almost extinct in Sweden during the 20th century because of hunting and environmental toxins. Now, however, the population is recovering and in 2001 the withe-tailed eagle returned to Lake Vänern. The nest of a withe-tailed eagle can weigh up to a ton, and is usually built in the crown of a pine overlooking the water. They are sensitive to disturbance by humans, and therefore it is good if you recognize their warning call so that you know when you should leave them alone. > See the world distribution and listen to the white-tailed eagle – http://www.xeno-canto.org/species/Haliaeetus-albicilla.

Fiskgjuse A094 (Pandion haliaetus)

Fiskgjusen är en fågel som finns jorden runt. En stor del av Europas fiskgjusar häckar i Sverige och därför har vi särskilt ansvar att ta hand om dem. Det är inte ovanligt att se den stå still i luften över vattnet för att sedan dyka ner och ta en fisk i klorna. Även fiskgjusen bygger stora risbon i toppen av framförallt tallar, och när människor kommer nära så cirklar de skrikande över boet. Om de störs för länge så är det stor risk att ungar och ägg inte överlever. Därför är det bra om du känner igen fiskgjusens varningsrop så att du vet när du borde lämna dem ifred.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Pandion-haliaetus.

In English

The osprey is a bird found all around the world. A large part of Europe osprey population nest in Sweden and therefore we have special responsibility to look after them. It is not uncommon to see the osprey hovering over the water and then diving down to catch a fish in its claws. Also the ospreys build large nests in the top of mainly pine trees, and when people come to close they circulate screaming over the nest. If they are disturbed for a long time there is a great risk that the eggs and chicks don´t survive. Therefore, it is good if you recognize the osprey warning call so that you know when you should leave them alone. > See the world distribution and listen to the osprey – http://www.xeno-canto.org/species/Pandion-haliaetus.

Vadare/Waders

Brushane A151 (Philomachis pugnax)

Brushanen är en flyttfågel som rastar på Vänerns strandängar. Denna art har minskat kraftigt både i Sverige och i hela Europa de senaste trettio åren. Många av de strandängar som tidigare varit viktiga för brushanen kring Vänern är idag igenvuxna. Genom att restaurera några av dem hoppas vi att det kan hjälpa brushanen på vägen. Kanske kan den till och med börja häcka här igen. Brushanen kräver stora ytor fuktiga och välhävdade strandängar i sin häckningsmiljö, och restaureringar på andra ställen har visat att de gärna återetablerar sig om lämpliga miljöer skapas.

In English

Ruff is a migratory bird staging on the wet pastures and meadows along the shores of Lake Vänern. The population has declined, both in Sweden and throughout Europe over the past thirty years. Many of the managed pastures and meadows that were important for the ruff around Lake Vänern is now overgrown since farmers have taken them out of production. By restoring some of some of pastures and meadows, we hope to help the ruff. Maybe it can even begin to breed here again. The ruff requires large, moist pastures that are well managed to find appropriate breeding environments. Restorations in other parts of Sweden have shown that they sometimes re-establish breeding in the wet, well managed grasslands if suitable environments are created.

Grönbena A166 (Tringa glareola)

Även grönbenan är en flyttfågel som rastar på de blöta strandängarna. Förmodligen finns också några häckande par kring Vänern. Grönbenan är spridd över nästan hela världen och är vanlig också i Sverige. I delar av Europa, t.ex. Finland och södra Sverige, har den dock minskat kraftigt på grund av utdikning av myrar och av blöta gräsmarker.
> Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Tringa-glareola.

In English

Also the wood sandpiper is a migratory bird staging on the wet meadows. Probably there are also a few breeding pairs around Lake Vänern. The wood sandpiper is spread over almost the entire world and is common in Sweden. In parts of Europe, such as Finland and southern Sweden, it has declined considerably because of drainage of mires and wet grasslands. > See the world distribution and listen to the wood sandpiper – http://www.xeno-canto.org/species/Tringa-glareola.

Småfläckig sumphöna A119 (Porzana porzana)

Denna fågel är det inte många som sett, ens bland erfarna fågelskådare. Under försommaren kan man höra hanarna sjunga på blöta strandängar, men det är nästan omöjligt att veta om det leder till någon häckning eftersom de är så hemlighetsfulla av sig. Därför vet vi väldigt lite om denna art vid Vänern. Förhoppningsvis kan inventeringar under projektet ge oss lite mer kunskap.
Se utbredning i världen och lyssna på läte – http://www.xeno-canto.org/species/Porzana-porzana.

In English

Not many people have actually seen the spotted crake, even among experienced birdwatchers. In early summer, you can hear the males singing in wet meadows, but it is almost impossible to know whether it leads to any breeding because they are so secretive. Therefore, we know very little about this species at the Lake Vänern. Hopefully inventories during the project, give us a little more knowledge. > See the world distribution and listen to the spotted crake – http://www.xeno-canto.org/species/Porzana-porzana.