Restaurering av slåtter och betesmarker

Det pågår en omfattande igenväxning av Vänerns öar och stränder. Det finns flera orsaker till denna utveckling där den minskade hävden i form av bete och slåtter är en av de viktigaste. De öppna gräsmarkerna som funnits på öar och stränder var länge en viktigt resurs för livsmedelsförsörjningen i lokalsamhället. Men i takt med urbanisering och industrialisering och det minskade behovet av lokalproducerad mat har dessa miljöer övergivits och står idag ofta och växer igen. Utvecklingen har varit tydlig i stora delar av Sverige och Vänern med dess öar och stränder utgör inget undantag.

Fotografier från Ärnön i Lurö skärgård. Det vänstra är taget 1971 då det fortfarande fanns betesjur på ön. Det högra är taget 2014. Foto: Hans Kongbäck och Gunnar Lagerkvist

Fotografier från Ärnön i Lurö skärgård. Det vänstra är taget 1971 då det fortfarande fanns betesjur på ön. Det högra är taget i samma fotovinkel 2014 och visar en omfattande igenväxning. / Photographs from Ärnön in Lurö archipelago. The photo on the left is from 1971 when grazing animals were still present on the island. The photo on the right is taken on the same spot in 2014 and shows a dramatic change in vegetation.  Foto: Hans Kongbäck (1971) och Gunnar Lagerkvist (2014)

Igenväxningen av våra odlingsmarker är ett oönskat fenomen som bidrar till att utarma den biologiska mångfalden. Mångfalden av lågvuxna arter av gräs och örter byts med tiden ut mot ett färre antal högväxta och konkurrensstarka arter. Dessutom upplever många att landskapet blir mindre estetiskt tilltalande och mer svårtillgängligt genom igenväxningen. Problematiken med igenväxning har varit uppmärksammad under en lång tid och samhället har under olika perioder utvecklat olika stödsystem för att med ekonomiska styrmedel motverka den negativa trenden. På vissa platser har man bildat naturreservat för att ge ökade möjligheter att bibehålla de hävdade markerna. Så är fallet t.ex. i naturrerservaten Lurö skärgård, Värmlands Säby och Nötön-Åråsviken där hävdbehovet varit del av motivbilden för skyddet. I och med Sveriges medlemskap i EU har dessa områden därutöver utpekats som Natura 2000-områden. Ett åtagande som ytterligare motiverar Sverige att ta tillvara dessa markers särpräglade natur- och kulturvärden.

LIFE+ Vänern omfattar restaureringsinsatser för igenväxande odlingslandskap i fyra olika delar av vänerområdet; Lurö skärgård, Klarälvsdeltat, Nötön-Åråsviken samt Värmlands-Säby. Till övervägande del handlar insatserna om att återskapa gamla betesmarker. Det är endast i Nötön-Åråsviken som ett mindre område ska öppnas upp för slåtter.

Betesdjur på Vithall i Lurö skärgård (foto: Mikael Solebris)

Betesdjur på Vithall i Lurö skärgård (foto: Mikael Solebris)

Restaureringen av gamla odlingsmarker omfattar i regel en rad moment som behöver utföras i kronologisk ordning. Först måste träd, buskar och sly avverkas och eldas eller forslas bort från området. Därefter är det ofta lämpligt att elda markvegetationen. Genom eldning kan man påskynda omvandlingen av vegetationen från grovt ris och högvuxet gräs till lägre gräs- och örtvegetation, vilket är målet med restaureringen. Sedan är det ofta dags att uppföra stängsel och andra anordningar för djurhållningen och slutligen, det viktigaste av allt, återintroducering av betesdjur. Nötdjur, får eller hästar är exempel på djur som kan vara lämpliga för att återföra vegetationen till betesmark. Betesdjuren har ofta en förbluffande bra förmåga att påverka vegetationen. Genom sitt ständiga betande och tramp motverkar de den högvuxna igenväxningsvegetationen till förmån för lägre gräs och örter. Den etablerade betesmarken utgör ofta en artrik och vacker miljö. En miljö som bidrar till mångfald och välbefinnande för såväl människor som djur.

Restaureringsinsatserna inom LIFE+ Vänern påbörjas på allvar under 2015. Inom de olika projektområdena startar då avverkning och röjning av högre igenväxningsvegetationen. Senare under projekttiden kommer även gräs och ljungbränning att ske i flera av områden. Stängsling är nödvändigt på huvuddelen av de platser där betesdjur ska befinna sig (undantaget vissa öar där rymningar kan undvikas genom vattenytors barriäreffekt). Slutligen kommer vi att söka samarbeten med olika betesentreprenörer för att säkerställa den viktiga betesdriften i områdena.

För mer ingående beskrivningar av de olika projektområdena där restaureringsinsatser ska genomförs inom LIFE+ Vänern kan man läsa vidare i restaureringsplan för respektive projektområde; 1 Millesvik and Lurö skärgård, 4 Nötön-Åråsviken, 5 Klarälvsdeltat and 6 Värmlands Säby.

In English

Restoration of pastures and meadows

There is an ongoing overgrowth of scrubs and trees on islands and shores in Lake Vänern. One of the most important reasons for that is that pastoral practices on islands and wetlands have ceased almost completely during the 20th century. Small scale grazing and mowing is not profitable, and areas that are too small, too wet or too distant to easily be converted to modern large scale farming have been abandoned. This is the common picture in the Swedish landscape as a whole, and Lake Vänern with its islands and shores are no exception.

Lack of management is a large threat to these valuable habitats, and the species dependent on them. Also, many people find the landscape less appealing and not as accessible when it is not managed and overgrown by scrubs and trees. Some areas are protected as nature reserve to make sure that the managed grasslands will not be abandoned, and the biodiversity is preserved. That is the case for project sites 1 Millesvik and Lurö skärgård, 2 Inre Kilsviken, 4 Nötön-Åråsviken and 6 Värmlands Säby. These areas are also included in the Nature 2000 network, a fact that even more clarifies and motivates the need for long-term management of these characteristic grasslands.

In the project we will restore abandoned pastures in project sites 1 Millesvik and Lurö skärgård, 4 Nötön-Åråsviken, 5 Klarälvsdeltat and 6 Värmlands Säby. In project site 4 Nötön-Åråsviken we will restore two meadows. Restoration of abandoned grassland includes many different actions that have to be done in a certain order. First the trees and scrubs have to be cleared and either transported away or burned on site depending on the amount of material. In the wet pastures we need to cut away the stumps left after the trees and scrubs have been removed, including the large grass tussocks. Old grass and vegetation is removed by burning. After that the pastures are ready for fencing and the grazing cattle, and the meadows are ready for restoration mowing. Grazing and mowing have a direct effect on the vegetation keeping the grass low and making sure that the areas are not becoming overgrown by trees and scrubs. It also changes the species composition favoring smaller species of grass and herbs in an open and sun exposed environment.  The managed pastures and meadows are both species rich and beautiful, appreciated by animals, plants and humans.

Restoration of grassland in the project starts in 2015. Clearings will be followed by grass burning, restoration mowing, fencing and grazing. We will seek entrepreneurs/farmers that will organize the grazing cattle, and to help us develop the areas so that grazing and mowing can be a long-term management regime.

In order to implement the restoration actions, restoration plans have been produced for each project site (in swedish) and can be found under each project site: 1 Millesvik and Lurö skärgård, 4 Nötön-Åråsviken, 5 Klarälvsdeltat and 6 Värmlands Säby. The latest changes and modifications of restoration actions can be found in restoration plans.