Slutrapport inlämnad

Nu är LIFE Vänerns slutrapport färdig och insänd till Europeiska Kommissionen. Det har varit ett stort arbetsmoment som tagit i stort sett hela vintern att färdigställa. Själva rapporten är på 88 sidor och är skriven på engelska (se länk nedan). I slutrapporten sammanfattas projektets hela genomförande samt en hel del analyser och resultat. Kopplat till slutrapporten finns även 57 bilagor som omfattar totalt 1500 sidor. Bland bilagorna finns bl.a. uppdaterade restaureringsplaner där det slutliga utförandet av åtgärderna framgår, uppföljningsrapporter och informationsmaterial. Många av bilagorna finns publicerade under fliken #dokumentation” här på LIFE Vänerns hemsida (se länk nedan).

Slutrapport från LIFE Vänern, mars 2019 / Final report from LIFE Vänern, March 2019

Dokumentation

In English: The final report from LIFE Vänern has been finished and submitted to the European Commission. It has been an extensive work that has been conducted during the Winter. The report comprises 88 pages in English (se link above) where all the actions in the Project are described together with some results and analyzes. 57 annexes area attached to the report (in total 1500 pages) including updated restoration plans, monitoring reports and information materials. Annexes considered of public interest are also published on the web site, under the drop down menu ”Dokumentation” (or follow link above).