8. Dyrön

Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Här finns några skär som är viktiga boplatser för fåglar. De ska röjas från igenväxning i projektet. Dyrön är också skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.