13. Kållands skärgårdar

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat.  Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.