Skapa en häckningsö i Inre Kilsviken

Söder om Kristinehamn finns Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Projektområde 2 Inre Kilsviken ligger inom RAMSAR-området och är en viktig rastplats och häckningsplats för många markhäckande fågelarter knutna till betade strandängar. Här finns en halvö där fåglarna varje år försöker häcka, men de misslyckas oftast då vattenståndet höjs under sommaren och dränker halvön eller för att räven går ut och plundrar deras bon. I projektet ska vi ordna en häckningsö åt dem för att öka deras chanser att lyckas. Genom att bygga upp en häckningsö blir häckningsframgången inte lika beroende av vattenståndsfluktuationerna, samt att boplundrare som t.ex. räv inte får lika lätt att tas sig ut. Delar av området är fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. Mer information finns att läsa i restaureringsplanen under områdesbeskrivningen för projektområde Inre Kilsviken.

In English

Creating a breeding island in Inre Kilsviken

South of Kristinehamn you will find the Ramsar area Kilsviken, a wetland area of ​​international importance for birds. Project site 2 Inre Kilsviken is part of the RAMSAR area and is an important staging and breeding site for many ground-nesting bird species found in grazed meadows. In the project site there is a small peninsula where the birds try to breed every year, but they often fail. Either the water levels rise during the summer, drowning the peninsula, or the fox plunders their nests. In the project we will create a breeding island to increase their chances of success. By creating a somewhat higher island breeding success is not as affected by water level fluctuations nor to nest plunders such as fox since they will have more trouble getting there. A better breeding island could also support a larger colony that is more efficient in warning off predators. Part of the area is a bird protection area where landing and/or entering is prohibited during part of the year. More detail information can be found in the restoration plan found under the project site Inre Kilsviken.