Uppföljande inventeringar och analyser

Under hösten 2018 har flera av de planerade analyserna och inventeringarna av projektets effekter blivit genomförda. Uppföljningen av fåglar och vegetation i våra restaurerade gräsmarker har utförts på samma sätt nu efter att åtgärderna genomförts, som för fyra år sedan då områdena inventerades före åtgärd. En annan intressant rapport som sammanställts under hösten är analysen av ”Socioekonomisk påverkan och bedömning av ekosystemtjänster”. Slutligen har även resultaten av den småskaliga besöksundersökningen blivit sammanställda. Samtliga rapporter finns uppladdade i projektets media-bibliotek men kan även nås via länkarna nedan.

In English: Many of our planned analyses and inventories in LIFE Vanern has been finished during the Autumn 2018. Monitoring of birds and vegetation in restored grasslands has been conducted during 2018 in the same way as before actions were started. Another interesting report from the project is the Assessment of Socio-economic impact and ecosystem services that has been compiled during the autumn. Finally, the results from the small scale visitor studie in Nolgardsviken, has also been finished during the autumn. The reports can be downloaded from our documentation site or via the links below.

Kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 efter åtgärder. Svensk Naturförvaltning 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Klarälvsdeltat Projektområde 5) efter åtgärd. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Lurö skärgård (Projektområde 1) efter åtgärder. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Socioekonomisk analys och bedömning av Ekosystemtjänster inom LIFE Vänern. WRS, Uppsala 2018.

Besökarundersökning i Nolgårdsviken. Attityd, Karlstad 2018.