Kategori: In English

Slutrapport inlämnad

Nu är LIFE Vänerns slutrapport färdig och insänd till Europeiska Kommissionen. Det har varit ett stort arbetsmoment som tagit i stort sett hela vintern att färdigställa. Själva rapporten är på 88 sidor och är skriven på engelska (se länk nedan). I slutrapporten sammanfattas projektets hela genomförande samt en hel del analyser och resultat. Kopplat till slutrapporten finns även 57…

Långsiktig plan för skötsel av fågelskär

Nu har vi färdigställt den långsiktiga förvaltningsplanen för fågelskären (se länk nedan). I dokumentet har vi samlat våra erfarenheter av de röjningsarbeten som skett inom LIFE Vänern under projekttiden, 2014-2018. Tanken är att sammanställningen ska fungera som en vägledning och underlätta för framtida skötsel av fågelskären. Som bilagor till planen ligger detaljerade beskrivningar av samtliga 214 fågelskär som röjts…

Utvärdering av röjningsinsatser på fågelskär

Det syns inga tydliga tecken på att fågelpopulationerna på fågelskären har ökat som följd av röjningarna som genomförts på drygt 200 skär i LIFE Vänern. Däremot har röjningarna sannolikt bidragit till att behålla de numerär av arterna som förekom innan röjningarna. Dessa slutsatser dras av Anneli Jönsson och Martin Green på Lunds universitet som på uppdrag av LIFE Vänern har…

Nytt Vänerråd bildas

Samtidigt som LIFE Vänern håller på att avslutas har ett nytt Vänerråd bildats för att hitta en långsiktigt hållbar och naturanpassad lösning för Vänerns vattennivåer. Det formella bildandet av Vänerrådet skedde måndagen 17 december. Obligatoriska parter är de båda Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Efter hand kommer även andra parter som Vänersamarbetet, regionförbund, kommuner och berörda myndigheter att kunna knytas till arbetet. Vänerrådets…