Information

Det är viktigt att försöka öka besökares kunskap om områdenas naturvärden på olika sätt. Mer kunskap leder till ökad förståelse för arter och miljön, vilket i sin tur leder till att besökare tar hänsyn till sin omgivning. Kanske väljer man att lägga till vid en annan ö när man ser och hör fiskgjusen varna om man förstår att den har sin boplats i närheten, och att störningen kan göra att ägg och ungar i boet fryser ihjäl eller blir uppätna av andra djur. 

Genom skyltar, informationsfoldrar, seminarier och andra möten försöker vi sprida kunskap om Vänern och dess biologiska värden. Vi försöker träffa både lokala myndigheter och ideella organisationer för att brett sprida information.

Informationsmontern vid Vänerns dag 2014-06-07 (Foto Jenny Sander)

Informationsmontern vid Vänerns dag 2014-06-07 (Foto Jenny Sander)

In English
Information

It is important to try to increase the common knowledge among visitors about the biodiversity in the project sites in different ways. More knowledge leads to better understanding of the species and the environment, which in turn leads to the visitor being more considerate to the environment. Maybe you choose to move your boat to another island when you see the osprey anxiously circulating above, if you realize that it has been disturbed by your presence and that the disturbance may cause damage to eggs or offspring in the nest.

 The project will create signs, information materials, hold seminars and arrange meetings to spread knowledge about Lake Vänern and its biodiversity. We will try to meet both local authorities and NGO´s to spread the information as wide as possible.