Projektets syfte

Projekt LIFE+ Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Även friluftslivet gynnas eftersom det öppna landskapet är mer attraktivt att besöka. Projektet arbetar också för att öka kunskapen om Vänerns naturvärden och Natura 2000-områden.

Kring Vänern finns många områden med höga naturvärden och friluftslivsvärden som ingår i Natura 2000-nätverket. De flesta är också skyddade som naturreservat. Ett gemensamt problem i dessa områden är igenväxning. Betes- och slåttermarker på öar eller blöta strandängar är inte längre lönsamma för jordbruket att sköta. Hällmarker och stränder rensas inte av översvämningar eftersom Vänern är reglerad för vattenkraft och för att skydda samhällena kring sjön från översvämning.  När markerna växer igen försämras förutsättningarna både för naturvärden och för friluftsliv.

Det är Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland som har ansvaret för att sköta och förvalta de skyddade områdena kring Vänern. Därför är LIFE+ Vänern ett samarbetsprojekt mellan de två länsstyrelserna.

In English

Project goal

LIFE+ Vänern is an EU LIFE+ project aimed at restoring overgrown archipelago environments in Natura 2000 areas around Lake Vänern. There are many areas in the archipelago important for bird species and habitats listed in the EU Birds Directive and Habitats Directive. The project also intends to increase awareness among visitors regarding species and habitats existing within the Lake Vänern area.

Lake Vänern holds many Natura 2000 areas with both high conservation values and high recreation values. Most of them are also protected as nature reserves. A common problem in these areas is that they are becoming more and more overgrown. Pastures and meadows on islands or wet meadows are no longer profitable for agriculture to manage. Rocky landscapes and beaches are not cleared by flooding and ice since Lake Vänern is regulated for hydropower and to protect cities and villages around the lake from flooding. When the areas are becoming more overgrown conditions will deteriorate for both conservation values and recreation values.

The county administrative boards in Värmland and Västra Götaland are responsible for managing the protected areas around Lake Vänern. Therefore, LIFE + Vänern is a joint project between the two county administrative boards. Project objectives include improvement of breeding sites for birds, restoration of grassland habitats and prescribed burning in the forest habitat Taiga. Target species include common tern, arctic tern, white-tailed eagle and osprey.

Logotyper för projektet