Om LIFE och Natura 2000

LIFE

 Vad är LIFE? 

LIFE är EU:s program för finansiering av större miljö- och naturvårdsprojekt och ska bidra till genomförandet av EU:s miljö- och naturvårdsdirektiv. Sedan 1992 har LIFE medfinansierat nästan 4000 projekt med sammanlagt ca 3.1 miljarder €, och programmet kommer att fortsätta till åtminstone 2020. 

LIFE+ Vänern ingår i den del av LIFE-programmet som heter LIFE+ Natur och biologisk mångfald. Detta program fokuserar på genomförandet av de två EU-direktiv som heter Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet. Åtgärderna görs framförallt inom Natura 2000-områden. Denna typ av projekt ska använda beprövade metoder och göra konkreta åtgärder som gynnar arter och livsmiljöer som är utpekade i något av de två direktiven. 

LIFE Vänern medfinansieras med 50% från LIFE-programmet. Ytterligare 25% kommer från Naturvårdsverket. De resterande pengarna tas från Länsstyrelsernas medel för skötsel av skyddade områden.

Mer information om LIFE hittar du på EU-kommissionens webb.

 

natura2000Vad är Natura 2000? 

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden. I Sverige är de flesta Natura 2000-områden också skyddade som naturreservat eller nationalpark. 

Områdena har valts ut med stöd av två EU-direktiv: Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet. Dessa direktiv pekar ut cirka 900 växt- och djurarter och 170 olika naturtyper som ska bevaras inom hela EU. I Sverige finns drygt 100 av dessa växt- och djurarter och 90 naturtyper enligt habitatdirektivet, samt drygt 60 fågelarter enligt fågeldirektivet. Medlemsländerna har uppdraget att se till att dessa arter och livsmiljöer har en långsiktigt gynnsam bevarandestatus, bland annat genom att skydda en andel av områdena där dessa arter och naturtyper finns.

Mer information om Natura 2000 finns på Länsstyrelsen Värmlands webb och på Naturvårdsverkets webb.

In English

What is LIFE?

LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU. Since 1992, LIFE has co-financed some 4 171 projects, contributing approximately 3.4 billion euros to the protection of the environment and climate.

 The project LIFE+ Vänern is part of the ‘Nature & Biodiversity’-strand of the LIFE+ programme. The actions are carried out inside designated Natura 2000-areas and the targeted species and habitats are listed in Annex I of the Birds Directive or Annex I or II of the Habitats Directive.  It is a so-called “best practice” project where we use well known methods and focus on concrete conservation efforts for the targeted species and habitats.

 LIFE+ Vänern is co-financed with 50 % from the LIFE programme and 25 % from the Swedish Environmental Protection Agency. The remaining 25 % are supplied from the two beneficiaries’ funds for management of protected areas.

 More information about LIFE is found on the website of the European Commission.

What is Natura 2000?

Natura 2000 is the centerpiece of EU nature & biodiversity policy. It is an EU-wide network of nature protection areas established under the 1992 Habitats Directive. The aim of the network is to assure the long-term survival of Europe’s most valuable and threatened species and habitats. It is comprised of Special Areas of Conservation (SAC) designated by Member States under the Habitats Directive, and also incorporates Special Protection Areas (SPAs) which they designate under the 1979 Birds Directive.

Sweden has approximately 100 of the species and 90 of the habitats included in the Habitats Directive, and 60 of the birds included in the Birds Directive. As a EU member state, Sweden is responsible for making sure that those species and habitats have a long term favorable conservation status. This includes designating protected areas in the Natura 2000 network.