Åtgärder

209 fågelskär, boplatser för kolonihäckande fåglar som fisktärna och silvertärna, ska röjas från igenväxning. Detta kommer också gynna mer sällsynta fåglar som storlom, roskarl, skräntärna och vitkindad gås.

I Klarälvsdeltat, mellan Karlstad och Hammarö, ska två strandängar restaureras vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Röjning, fräsning och bete kan förhoppningsvis återställa dem till de fina fågellokaler de var fram till 1960-talet. Här ska det också bli en led till ett fågeltorn så att besökare kan se resultatet av åtgärderna.

I Lurö skärgård, som delar Vänern i Dalbosjön och Värmlandssjön, finns många öar som tidigare varit betade av får och kor. Ön Vithall har nyligen restaurerats i ett annat projekt, och nu ska ytterligare tre öar i närområdet åter öppnas upp till betesmark.

Söder om Kristinehamn finns Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Värmlands Säby och Nötön-Åråsviken är två naturreservat med trädklädda betesmarker av hög klass med urgamla grova ekar. Betesmarkerna ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem. Här finns också två små slåttermarker som åter ska slås med lie.

Kalvö skärgård är ett naturreservat norr om Mariestad. På en udde i reservatet finns barrskog som påverkats av skogsbruk. För att öka naturvärdena i detta skogsområde ska naturvårdsbränningar göras. Naturvårdsbränningar ska också göras på två mindre öar i Värmlandsskärgården.

Havsörn och fiskgjuse är karaktärsfåglar i Vänern, och de behöver starka träd att bygga sina bon i. Eftersom det är ont om grova gamla träd i skärgården tvingas de ibland bygga bon på platser där de störs av friluftslivet. Vi ska bygga boplattformar på mer ostörda platser för att erbjuda alternativa boplatser.

 

Summary of the actions in English

209 important breeding sites for colony breeding birds will be cleared from overgrowth. This will have positive effects on colony breeding birds such as common tern, arctic tern, common gull and black-headed gull, but also on other birds breeding in the protection of the colonies such as black-throated diver and ruddy turnstone.

In Klarälvsdeltat, the delta located between the population centers of Karlstad and Hammarö, two wet meadows will be restored with the help of grazing animals. Up to the 1960s those areas were good staging sites for birds, but now they are overgrown with birch, salix and reeds. To facilitate for visitors, a birdwatching platform and a trail will also be built here.

The Lurö Archipelago, dividing Lake Vänern into two large basins, has many islands that have previously been grazed by sheep and cows. The island Vithall is newly restored in another project, and the LIFE project will continue the work here by opening up three more islands in the vicinity for grazing.

The Ramsar area Kilsviken south of Kristinehamn is of international importance as a staging and breeding site for birds. The two nature reserves Värmlands Säby and Nötön-Åråsviken are two nature reserves within this Ramsar area with wooded pastures with ancient oak trees. The large old oak trees will be given more space as the younger vegetation in between them is cleared away and grazing animals are released to keep the pastures open. Down by the shore to Lake Vänern two small meadows will be mowed to preserve the interesting flora.

Kalvö archipelago is a nature reserve north of Mariestad with pine forest. Forest fire is an important factor in the Swedish boreal forests, and can also be used as a management tool to restore areas affected by forestry. Controlled burning of standing forests will be used both in the Kalvö nature reserve and on two smaller islands in the nature reserve Värmlandsskärgården.

White-tailed eagle and Osprey are characteristic birds for the Väner archipelago, and they need strong trees to carry their nests. Since those trees are sparse, sometimes they are forced to choose nesting sites in area where they are disturbed by human activities. We will build nest platforms on more secluded sites to offer them alternative nesting sites.