Röja fågelskär i Vänern

Vänerns stränder och fågelskär växer igen i allt snabbare takt vilket utgör ett hot mot fågelarter som är beroende av öppna holmar och skär som häckningsmiljöer. Därför ska länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland röja viktiga fågelskär inom Natura 2000-områdena i Vänern. Natura 2000-områdena har till stor del samma utbredning som naturreservaten i Vänern. Sammanlagt planeras 209 fågelskär i Vänern att röjas två gånger under de närmaste 5 åren.

Läs mer i restaureringsplanen för fågelskären under respektive berört projektområde; 1 Millesvik och Lurö skärgård, 3 Värmlandsskärgården, 7 Åråsvikens norra skärgård, 8 Dyrön, 9 Norra Vänersnäs skärgård, 10 Djuröarna, 11 Brommö skärgård, 12 Kalvö skärgård, 13 Kållands skärgårdar, 14 Fågelöarna, 15 Varaskogen, 16 Onsö and 17 Tjursholmarna.

Markägarkontakter

Länsstyrelserna söker kontakt med samtliga markägare som berörs av de planerade röjningarna. Inga röjningar kommer att utföras utan föregående godkännande av markägaren.

Många av de holmar och skär som planeras att röjas saknar fastighetsbeteckning och fastställd markägare. Personer som anser sig vara berörda som rättighetsinnehavare, men inte har kontaktats av Länsstyrelsen, kan gärna höra av sig till någon av kontaktpersonerna.

Enstaka röjning av fågelskär har utförts genom åren, både med ideella krafter och med insatser från länsstyrelserna. Uppföljande inventeringar har visat att röjningarna ger god effekt på fågellivet. De planerade röjningarna inom LIFE-projektet kommer att utföras av entreprenörer. Inför varje röjning kommer en detaljplan att upprättas där det framgår vilken vegetation som ska tas bort från holmen eller skäret. Själva röjningsarbetena kommer att ske manuellt, i huvudsak med motorsåg och röjsåg. Om det bara handlar om någon enstaka buske på skäret kommer det avslagna materialet att få ligga kvar och förmultna på plats. Då det uppstår större mängder ris kommer hopsamling och eldning att ske på platsen.

De skär som ingår i projektet ska sedan fortsätta att skötas i enlighet med en upprättad förvaltningsplan.

Fisktärnor vid Kolvhallen, Ölmeviken.

Fisktärnor vid Korvhallen, Ölmeviken. Röjningsåtgärderna ska gynna kolonihäckande fågelarter som t.ex. fisktärna, som vill ha öppna ostörda skär för sin häckning. Foto Dan Mangsbo.

Kartor

Kartor och tabell över holmar och skär som planeras att röjas hittar du under Kartgalleri över fågelskär.

Kartor finns även tillgängliga i länsstyrelsernas receptioner i Karlstad, Mariestad och Vänersborg under hela 2014.

Karta över Vänerskärgården

Karta över Natura 2000-områden i Vänern, inom vilka röjning av fågelskär planeras.

 

In English

 Clearing of skerries in Lake Vänern

The continued overgrowth of scrubs and trees on islands and shores in Lake Vänern is an immediate threat to colony nesting birds and to the habitat 8230. Skerries and shores that were formerly completely bare are suffering heavily from ingrowth of scrubs and trees. Colony nesting birds nest on skerries and shores that are free from scrubs and trees. That is why the County Administration Boards of Värmland and Västra Götaland will clear the most important breeding areas within the Nature 2000 network in Lake Vänern. Most of the Nature 2000 areas are also protected as nature reserves. The plan is to clear a total of 209 skerries twice during the next five years.

In order to implement the restoration action a restoration plan has been produced (in swedish) and can be found under each project site: 1 Millesvik och Lurö skärgård, 3 Värmlandsskärgården, 7 Åråsvikens norra skärgård, 8 Dyrön, 9 Norra Vänersnäs skärgård, 10 Djuröarna, 11 Brommö skärgård, 12 Kalvö skärgård, 13 Kållands skärgårdar, 14 Fågelöarna, 15 Varaskogen, 16 Onsö and 17 Tjursholmarna.

We have tried to contact all landowners affected by the clearings, and no clearings will be done unless approved by the landowner. Sometimes we have not found a landowner since some of the skerries lack cadastral plans and there is no landowner registered. 

A few clearings have earlier been done the County boards, by NGO´s or other private initiatives. Inventories show that it has a positive effect for the ground nesting birds. A detailed plan for each skerry is presented in the restoration plan and the clearings will be done by hand by entrepreneurs. If it is just a few scrubs and trees the cleared material will be left to decompose, but if the skerry is heavily overgrown the material will be collected and burned on the skerry. A long-term management plan for all skerries included in the project will be produced at the end of the project.

Detailed maps and table of all skerries included in the project can be found under Kartgalleri över fågelskär.