Nytt Vänerråd bildas

Samtidigt som LIFE Vänern håller på att avslutas har ett nytt Vänerråd bildats för att hitta en långsiktigt hållbar och naturanpassad lösning för Vänerns vattennivåer. Det formella bildandet av Vänerrådet skedde måndagen 17 december. Obligatoriska parter är de båda Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Efter hand kommer även andra parter som Vänersamarbetet, regionförbund, kommuner och berörda myndigheter att kunna knytas till arbetet.

Vänerrådets syfte är att samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Utöver uppdraget med att uppnå en balanserad vattennivå ska rådet även bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern. Rådet kommer bestå av två delar. En styrande del med representanter från de båda länsledningarna och ett arbetsutskott där bl.a. Vänerrådets handlingsprogram och verksamhetsplan ska utarbetas.

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands hemsida: Nytt Vänerråd bildas

In English: At the same time as LIFE Vänern is about to close, a new Vänern Council has been arranged to find a sustainable and more nature friendly solution for the water levels in Lake Vänern. The formal formation of the council was conducted on monday 17 december. Participants in the new council is the County Administrative Boards of Värmland and Västra Götaland. Other organizations like authorities, associations and municipalities will be included ahead.

The main objective for the council is to coordinate different actors around Lake Vänern and Göta älv, to bring about a safe and more nature friendly tapping strategy for the lake. In addition the council shall also contribute with knowledge and coordination for comming projects around the lake. The council is divided in two parts. One with leading persons from the County Administrative Boards and other organizations and a working committee where action plans and operational plans will be prepared.

En mer naturanpassad reglering av Vänern är nödvändig för att de låglänta stränderna kring sjön inte ska bli övervuxna med buskar och träd. A more nature friendlig management of the water levels in lake Vänern is necessary to stop the ongoing overgrowth of the shorelines around the lake.