Naturvårdsbränning av tallskog (Västlig Taiga)

Den naturliga påverkan av bränder i de svenska barrskogarna har minskat de senaste 150 åren. Det gör att många brandgynnade arter och ekosystem är hotade idag, främst kopplat till tallskog och till lövmiljöer. I skärgården finns skog på många av de större öarna. Denna skog har påverkats av småskaligt skogsbruk och andra mänskliga aktiviteter, men har sällan helt kalavverkats. Därför finns här fortfarande värden kopplade till framförallt lövträd och tallar. Skogsbränder är en mycket viktig naturlig störningsfaktor i denna naturtyp då det gynnar tall framför gran och kan leda till en god lövföryngring.

I projektet ska vi restaurera skogsområden i naturreservaten Värmlandsskärgården (projektområde 3) och Kalvö skärgård (projektområde 12) med hjälp av kontrollerad naturvårdsbränning. För mer ingående beskrivningar av projektområdena som ska brännas kan man läsa vidare i respektive restaureringsplan som finns under respektive projektområdesbeskrivning.

Länk till bilder från bränningen på Harvelsön i Värmlandsskärgården (projektområde 3).

Harvelsön (10)

Tallskog på Harvelsön i västra delen av Värmlandsskärgården (Foto Jenny Sander)

In English

Prescribed burning in the forest habitat Western Taiga

The natural impact of fires in the Swedish coniferous forests has decreased in the last 150 years. This cause issues for species and ecosystems dependent on fires and many of them are threatened today. They are mainly associated to pine forests but also to deciduous forests. Many of the larger islands in the archipelago have forests. These forests are usually affected by small-scale forestry and other human activities, but rarely completely logged. Therefore, there are still rare species present linked to especially pine trees and deciduous trees. Forest fires are a very important natural disturbance factor in this habitat since it favors pine over spruce, and can lead to enhanced broadleaf regeneration.

In the project we will restore forest areas in the nature reserves Värmlandsskärgården (project site 3) and Kalvö skärgård (project site 12) by means of prescribed burning. In order to implement the restoration actions, restoration plans have been produced for each project site (in swedish) and can be found under the presentation of each project site.

Link to pictures from the prescribed burn at Harvelsön in Värmlandsskärgården (project site 3).