Berörda Natura 2000-områden i projektet

1. Millesvik och Lurö skärgård

Detta Natura 2000-område består av två naturreservat och ligger i förlängningen av Värmlandsnäs mot söder. I Lurö skärgård, som delar Vänern i två stora delar, finns många öar som tidigare varit betade. Ön Vithall har nyligen restaurerats i ett annat projekt, och nu ska ytterligare tre öar i närområdet åter öppnas upp till betesmark. I denna skärgård finns också många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Inom området finns flera fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Millesvik och Lurö naturreservat.

In English
This Natura 2000 area consists of two nature reserves located in the extension of Värmlandsnäs, dividing Lake Vänern in two major parts.  Earlier many of the islands in Lurö archipelago were used for grazing. The island Vithall has recently been restored in another project, and now three more islands in the surrounding area restored as pastures. This archipelago holds many skerries that are important for colony nesting bird species. The most important skerries will be cleared in this project. Part of the area is bird protection area where landing and/or entering is prohibited during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserves Millesvik and Lurö archipelago.

> Millesvik och Lurö skärgård

2. Inre Kilsviken

Inre Kilsviken är en viktig rastplats och häckningsplats för många fåglar. Här finns en halvö där fåglarna varje år försöker häcka, men de misslyckas oftast då vattenståndet höjs under sommaren och dränker ön eller för att räven går ut och plundrar deras bon. Här ska vi ordna en bättre häckningsö åt dem för att öka deras chanser att lyckas. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Inre Kilsviken.

In English
Inre Kilsviken is an important resting and nesting site for many birds. In the project site there is a small peninsula where the birds try to breed every year, but they often fail. Either the water level rises during the summer and drowns the peninsula, or to the fox go out and plunder their nests. In the project we will create a breeding island to increase their chances of success. Part of the area is bird protection area where landing and/or entering is prohibited during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Inre Kilsviken.

> Inre Kilsviken

3. Värmlandsskärgården

Värmlandsskärgården har många delområden spridda över hela norra Vänern, och omfattar flera naturreservat. Störst är det som heter just Värmlandsskärgården, men i Natura-området ingår också Segerstads skärgård, Getgars udde, Timmeröarna och Sibberön.

Här finns många låga skär och uddar som är viktiga som boplatser för fåglar. De viktigaste fågelskären ska röjas från igenväxning i projektet. Det finns också öar med barrskog i Värmlandsskärgården. Många av dem har påverkats av skogsbruk, om än i liten omfattning, och för att restaurera några av dessa öar använder vi naturvårdsbränning. Skogsbrand är en naturlig störning i denna typ av skog, och är mycket viktig för att behålla naturvärden i framförallt tallskogar. Inom området finns flera fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Värmlandsskärgården och dess tre delområden, västra delen, mellersta delen och östra delen.

In English

Värmlandsskärgården has many areas scattered across northern part of Lake Vänern, and includes several nature reserves. The largest is called Värmlandsskärgården, but in the Natura area also includes Segerstads skärgård, Getgars udde, Timmeröarna and Sibberön.

There are many small skerries and peninsulas that are important nesting sites for birds. The most important skerries will be cleared in the project. There are also islands with the pine forests in Värmlandsskärgården. Many of them have been affected by forestry, although only in a small scale, and to restore some of these island pine forests, we use prescribed burning. Forest fire is a natural disturbance in this type of forest, and is very important to maintain the biodiversity in pine forests. Within Värmlandsskärgården there are several bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more about the nature reserve Värmlandsskärgården and its three parts, western part, middle most part and the eastern part.

4. Nötön-Åråsviken

I detta naturreservat finns ädellövskogar och trädklädda betesmarker med urgamla grova ekar. Området har höga naturvården och friluftsintressen. Betesmarkerna i området ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem. På Arskagsudden och Hästudden finns också två små slåttermarker som åter ska slås med lie. Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Nötön-Åråsviken.

In English

In this nature reserve you can find deciduous forests and wooded pastures with ancient oaks. The area has both high conservation values and high recreation values. The pastures in the area will be expanded in the project by clearing around the old oaks and letting animals graze between them. The two small meadows at Arskagsudden and Hästudden will be restored and, in time, managed by mowing with scythes. Nötön-Åråsviken is included in the Ramsar area Kilsviken, a wetland area of international importance as a staging and nesting area for birds. Within Nötön-Åråsviken there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Nötön-Åråsviken.

5. Klarälvsdeltat

I Klarälvsdeltat, mellan tätorterna Karlstad och Hammarö, ska två strandängar restaureras vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Röjning, fräsning och bete kan förhoppningsvis återställa dem till de fina fågellokaler de var fram till 1960-talet. Här ska det också bli en led till ett fågeltorn så att besökare kan se resultatet av åtgärderna. Klarälvsdeltat är inte naturreservat ännu, men ni kan följa arbetet med att bilda naturreservat av detta Natura-område i en särskild blogg.

In English

In Klarälvsdeltat, located between city of Karlstad and the urban environment on Hammarö, two large wet meadows will be restored, one at Djupsundsviken and one at Nolgårdsviken. Clearing, cutting and grazing can hopefully restore them to the excellent bird habitat they were until the 1960s. We are also building a foot-path to an observation tower so that visitors can see the results of the restoration actions. The area Klarälvsdeltat is not yet a nature reserve, but you can follow the process of establishing the nature reserves in a separate blog (in Swedish).

6. Värmlands Säby

I detta naturreservat finns ädellövskogar och trädklädda betesmarker med urgamla grova ekar. Området har höga naturvården och friluftsintressen. Betesmarkerna i området ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem. Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Värmlands Säby.

In English

In this nature reserve you can find deciduous forests and wooded pastures with ancient oaks. The area has both high conservation values and high recreation values. The pastures in the area will be expanded in the project by clearing around the old oaks and letting animals graze between them. This area included in the Ramsar area, Kilsviken, a wetland area of international importance as a staging and nesting area for birds. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Värmlands Säby.

7. Åråsvikens norra skärgård

Detta område är inte naturreservat men ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Här finns några skär som är viktiga boplatser för fåglar. De ska röjas från igenväxning i projektet.

In English

This area is not a nature reserve but is included in the Ramsar area, Kilsviken, a wetland area of international importance as a staging and nesting area for birds. Some of the skerries in the area are important nesting sites for birds. They must be cleared from all regenerating trees and scrubs.

8. Dyrön

Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Här finns några skär som är viktiga boplatser för fåglar. De ska röjas från igenväxning i projektet. Dyrön är också skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Dyrön.

In English

This is a nature reserve and also included in the Ramsar area, Kilsviken, a wetland area of international importance as a staging and nesting area for birds. Some of the skerries in the area are important nesting sites for birds. They must be cleared from all regenerating trees and scrubs. Within Dyrön there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Dyrön.

9. Norra Vänersnäs skärgård

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Vänersnäs skärgård.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve and within Vänersnäs skärgård there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Vänersnäs skärgård.

10. Djuröarna

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som nationalpark. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected national park and within Djurö there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the national park Djurö.

11. Brommö skärgård

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Brommö skärgård.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve and within Brommö skärgård there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Brommö skärgård.

12. Kalvö skärgård

Kalvö skärgård är ett naturreservat norr om Mariestad. På en udde i reservatet finns barrskog som påverkats av skogsbruk. För att öka naturvärdena i detta skogsområde ska naturvårdsbränningar göras. Här ska också besöksanordningar som t.ex. brygga, toalett och en led markeras för att ge besökare möjlighet att se Kalvö, och i synnerhet bränningsområdet. Inom området finns också många låga skär och uddar viktiga för fågellivet. Flera är fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Kalvö skärgård.

In English

Kalvö skärgård is a nature reserve north of Mariestad. On a peninsula in the reserve there is a coniferous forests affected by forestry. To enhance the conservation values of this forest we will restore it by prescribed burning. We are also building facilities for visitors such as docking point, toilets and foot-paths to give visitors the opportunity to see Kalvö, and especially the burned area. Within Kalvö skärgård there are many skerries and peninsulas that are important for birds. Some of them are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Kalvö skärgård.

13. Kållands skärgårdar

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Kållands skärgårdar.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve and within Kållands skärgårdar there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Kållands skärgårdar.

14. Fågelöarna

Detta projektområde består av två huvudöar och några mindre skär runt om. De utgör viktiga miljöer för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat och fågelskyddsområde, där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Fågelöarna (Östra och Västra Fågelön).

In English

This project site is made up by two main islands and a few skerries close by, and is an important breeding site for birds. The most importing breeding areas will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve and also a bird protection area where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Fågelöarna (Östra och Västra Fågelön).

15. Varaskogen

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Varaskogen.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Varaskogen.

16. Onsö

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som naturreservat. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Onsö.

In English

In this archipelago there are many skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a protected nature reserve and within Onsö there are bird protection areas where it is forbidden to go ashore during part of the year. On the website of the County Administrative Board you can read more (in Swedish) about the nature reserve Onsö.

17. Tjursholmarna

Detta område är litet och består av ett par skär och en lite större skogsbeklädd ö. Här finns flera låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som fågelskyddsområde. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa beslutet om djur- och växtskyddsområden (fågelskyddsområden) där Tjursholmarna ingår.

In English

This project site is small and consists of a couple of skerries and a slightly larger wooded island. There are some skerries and peninsulas that are important for birds. The most importing breeding sites will be cleared from regenerating trees and scrubs. This area is a bird protection area. On the website of the County Administrative Board you can read more about the bird protection area Tjurshomarna.