Analyser, planer och inventeringsrapporter

Inom projektet har ett antal inventeringar genomförts som sammanställts i rapporter.. Vissa har gjorts i syfte att följa upp de biologiska förändringarna som projektets åtgärder fört med sig, t.ex. hos kärlväxtfloran eller fågellivet. Den historiska markanalysen har däremot varit ett stöd i planeringen av åtgärderna i de olika gräsmarksobjekten. Se länkar till projektets samtliga inventerings-  och analys rapporter nedan.

Historisk markanalys av projektområdena 1, 4, 5 och 6 gjord av Värmlands Museum 2014.

Kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 före åtgärder. Svensk Naturförvaltning 2014.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Klarälvsdeltat (Projektområde 5) före åtgärder. Dan Mangsbo 2014.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Lurö skärgård (Projektområde 1) före åtgärder. Dan Mangsbo 2014.

Kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 efter åtgärder. Svensk Naturförvaltning 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Klarälvsdeltat Projektområde 5) efter åtgärd. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Lurö skärgård (Projektområde 1) efter åtgärder. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Socioekonomisk analys och bedömning av Ekosystemtjänster inom LIFE Vänern. WRS, Uppsala 2018.

Besökarundersökning i Nolgårdsviken. Attityd, Karlstad 2018.

Utvärdering av röjningsinsatser på fågelskär i Vänern. Biologiska institutionen, Lunds universitet. Januari 2018

LIFE Vänern – Plan för långsiktig skötsel (After LIFE Conservation Plan). LIFE Vänern. Mars 2019.