Analyser, planer och inventeringsrapporter

Inom projektet har ett antal inventeringar genomförts som sammanställts i rapporter. Vissa har gjorts i syfte att följa upp de biologiska förändringarna som projektets åtgärder fört med sig, t.ex. hos kärlväxtfloran eller fågellivet. Den historiska markanalysen har däremot varit ett stöd i planeringen av åtgärderna i de olika gräsmarksobjekten. Se länkar till projektets samtliga inventerings-  och analys rapporter nedan. Längst ner i listan finns även projektets slutrapport.

Historisk markanalys av projektområdena 1, 4, 5 och 6 gjord av Värmlands Museum 2014.

Kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 före åtgärder. Svensk Naturförvaltning 2014.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Klarälvsdeltat (Projektområde 5) före åtgärder. Dan Mangsbo 2014.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Lurö skärgård (Projektområde 1) före åtgärder. Dan Mangsbo 2014.

Kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 efter åtgärder. Svensk Naturförvaltning 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Klarälvsdeltat Projektområde 5) efter åtgärd. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Fågellivet inom gräsmarkerna i Lurö skärgård (Projektområde 1) efter åtgärder. Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2018.

Socioekonomisk analys och bedömning av Ekosystemtjänster inom LIFE Vänern. WRS, Uppsala 2018.

Besökarundersökning i Nolgårdsviken. Attityd, Karlstad 2018.

Utvärdering av röjningsinsatser på fågelskär i Vänern. Biologiska institutionen, Lunds universitet. Januari 2018.

LIFE Vänern – Plan för långsiktig skötsel (After LIFE Conservation Plan). LIFE Vänern. Mars 2019.

Förvaltningsplan för fågelskär (Management strategy for important breeding sites). LIFE Vänern. Mars 2019.

Slutrapport från LIFE Vänern Mars 2019/Final report from LIFE Vänern, March 2019.