1. Millesvik och Lurö skärgård

Natura 2000-området Millesvik och Lurö skärgård består av en 24 000 ha stor övärld centralt belägen i Vänern. Skärgården domineras av flacka öar som är beklädda med tallskog och enbuskar. Det finns även gott om kala kobbar, skär och grund i området och på de grunda mjukbottnarna breder vidsträckta vassområden ut sig. I Lurö skärgård finns många kulturspår i form av igenväxande odlingsmarker, skeppsvrak och torpgrunder. På ön Vithall står ett gammalt skärgårdstorp öppet som museum och betesmarken på ön har restaurerats genom röjning och bete. Inom LIFE Vänern ska nu ytterligare tre öar i närområdet återställas till betesmark.

Lurö skärgård - från högsta punkten på ön Vithall

Lurö skärgård – från högsta punkten på ön Vithall

I Millesvik och Lurö skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga häckningsplatser för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Inom området finns flera fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

Restaureringsplan projektområde 1, gräsmarkerna vid Millesvik och Lurö skärgård (PDF).

In English

This Natura 2000 area consists of two nature reserves located in the extension of Värmlandsnäs, dividing Lake Vänern in two major parts.  Earlier many of the islands in Lurö archipelago were used for grazing. The island Vithall has recently been restored in another project, and now three more islands in the surrounding area restored as pastures. This archipelago holds many skerries that are important for colony nesting bird species. The most important skerries will be cleared in this project. Part of the area is bird protection area where landing and/or entering is prohibited during part of the year.

Karta 1 - Millesviks skärgård

Karta 1 – Millesviks skärgård

Karta 2 - Lurö

Karta 2 – Lurö

> Om naturreservatet via Länsstyrelsen Värmlands webbplats.