6. Värmlands Säby

I detta naturreservat finns ädellövskogar och trädklädda betesmarker av hög klass, med urgamla grova ekar. Betesmarkerna i området ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem. Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar.