7. Åråsvikens norra skärgård

Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Här finns några skär som är viktiga boplatser för fåglar. De ska röjas från igenväxning i projektet.