Naturtyper/Habitats

Exempel på naturtyp hällmärkstorräng

Hällmarkstorräng, Pulholmen

Torra hedar 4030

Torra ris- och ljunghedar som utvecklats genom bete, ofta i kombination med bränning. Idag är de flesta av dessa betesmarker övergivna och igenvuxna. På öarna Sönnervassen, Ärnön och Gunnarsholmen i Lurö skärgård ska LIFE-projektet restaurera betesmarker som omfattar denna naturtyp.

In English

European dry heaths have often developed through grazing, sometimes in combination with burning. Today, most of these pastures abandoned and overgrown. On the islands Sönnervassen, Ärnön and Gunnarsholmen in Lurö archipelago, this LIFE project will restore pastures that include this habitat.

Silikatgräsmarker 6270

Artrika, hävdpräglade gräsmarker som kräver bete eller slåtter för att finnas kvar. Idag är många av dessa gräsmarker övergivna och igenvuxna. På öarna Sönnervassen, Ärnön och Gunnarsholmen i Lurö skärgård ska LIFE-projektet restaurera betesmarker som omfattar denna naturtyp.

In English

Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands are species-rich, well managed grasslands that require grazing or mowing to maintain its favorable conservation status. Today, most of these pastures and meadows are abandoned and subsequently overgrown. On the islands Sönnervassen, Ärnön and Gunnarsholmen in Lurö archipelago, this LIFE project will restore pastures that include this habitat.

Fuktängar 6410

Hävdpräglade fuktängar som har skapats över lång tid genom bete eller slåtter. Naturtypen kräver hävd för att inte växa igen. Många av dessa marker har endera övergetts och växt igen eller dikats ut för att bli åkermark. LIFE-projektet ska restaurera två strandängar i Klarälvsdeltat.

In English

Molinia meadows on clayey-siltladen soils are characterized as managed wet grasslands that have been created over time by grazing or mowing. This habitat requires grazing or mowing not to become overgrown by regenerating trees and scrubs. Many of these grasslands have either been abandoned and overgrown, or drained to be farmland. This LIFE project will restore two meadows in Klarälvsdeltat.

Slåtterängar i låglandet 6510

Artrika, torra-friska, hävdpräglade ängar som utvecklats under lång tid genom slåtterängsskötsel. Många områden har i senare tid använts som betesmark eller övergetts. LIFE-projektet ska restaurera två små slåtterängar i naturreservatet Nötön-Åråsviken.

In English

Lowland hay meadows are species-rich, dry to wet, traditionally managed meadows developed over time through the mowing management. During the last decades many areas have been used as pasture instead, or completely abandoned. This LIFE project will restore two small meadows in the nature reserve Nötön-Åråsviken.

Hällmarkstorräng 8230

Växtsamhällen vid kala hällmarker med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och mossor. Vid Vänern är detta en vanlig naturtyp som naturligt hållits öppen genom vatten, vågor och isnötning. Reglering av vattenståndet har lett till att denna naturtyp växer igen i rask takt. De flesta fågelskär som röjs i LIFE-projektet består av denna naturtyp.

In English

The habitat siliceous rock with pioneer vegetation holds plant communities on bare rock with drought-resistant species of vascular plants, lichens and mosses. At lake Vänern, this is a common habitat that remains open through the rough wear and tear of water, waves and ice. Regulating water levels have led to a rapid overgrowth of this habitat. Most skerries and islets cleared in this LIFE project includes this habitat.

Taiga 9010

Våra nordliga skogar kallas för taiga. Även i skärgården finns skog på många av de större öarna. Denna skog har påverkats av småskaligt skogsbruk och andra mänskliga aktiviteter, men har sällan helt kalavverkats. Därför finns här fortfarande värden kopplade till framförallt lövträd och gamla tallar. Skogsbränder är en mycket viktig naturlig störningsfaktor i denna naturtyp. I projektet ska vi restaurera några skogsområden i naturreservaten Kalvö skärgård och Värmlandsskärgården med hjälp av kontrollerad naturvårdsbränning.

In English

Our northern forests are called taiga. Even in the archipelagos of Lake Vänern many of the larger islands have forests. These forests are usually affected by small-scale forestry and other human activities, but rarely completely logged. Therefore, there are still rare species present linked to especially old pines and deciduous trees. Forest fires are a very important natural disturbance factor in this habitat since it favors pine over spruce, and can lead to enhanced broadleaf regeneration. In the project, we restore some forest areas in nature reserves Kalvö Archipelago and Värmlandsskärgården using prescribed burning.

Trädklädd betesmark 9070

Kring Vänern är lokalklimatet gynnsamt för ädla lövträd som ek. Särskilt i Kilsviken-området finns betesmarker med grova gamla ekar. För denna naturtyp är betet viktigt både för att få en fin gräsmark, men också för att de gamla träden ska stå ljusöppet och inte bli trängda av sly. I naturreservaten Värmlands Säby och Nötön-Åråsviken ska två trädklädda betesmarker restaureras.

In English

The local climate around Lake Vänern is favorable for broadleaved trees such as oak. In particular, in the Kilsviken area there are pastures with old oaks. Grazing is important for the wooded pastures since it enhances the diversity in both the field layer and for the old oaks. Grazing prevents regeneration of trees and scrubs maintaining the favorable light exposed, open environment. In the nature reserves Värmland Säby and Nötön-Åråsviken, two wooded pastures will be restored.