4. Nötön-Åråsviken

I detta naturreservat finns ädellövskogar och trädklädda betesmarker av hög klass, med urgamla grova ekar. Betesmarkerna i området ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem. På Arskagsudden och Hästudden finns också två små slåttermarker som åter ska slås med lie. Detta område ingår i Ramsarområdet Kilsviken, ett våtmarksområde som är av internationell betydelse som rast- och häckningsområde för fåglar. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.