Restaureringen tillfälligt stoppad i Klarälvsdeltat

Under maj och juni råder febril aktivitet bland fåglar och de flesta har sin huvudsakliga häckningsperiod under denna tid. Därför gör vi en tillfällig paus med restaureringen av strandängarna fram till slutet av juli då restaureringen fortsätter. Restaureringen kommer att skapa förutsättningar för att fler olika fågelarter kommer kunna nyttja området för häckning framöver. Vi har redan nu sett prov på detta då flertalet vadare som inte tidigare fanns i området, ser ut att försöka sig på häckning i de delar som vi hittills fräst och restaurerat, bl.a. tofsvipa och rödbena. Detta går hand i hand med projektets syfte vilket är att återskapa öppna, hävdade gräsmarker för de arter som har det svårt i dagens igenväxta landskap och som är beroende av dessa öppna gräsmarker. Det blir spännande att fortsatt följa förändringarna bland fågelfaunan i våra restaureringsområden.

 

Fräsning av tuvor och stubbrester i våtmarken vid Djupsundsviken.

Fräsning av tuvor och stubbrester i våtmarken vid Djupsundsviken.

In English

During May and June, there is a lot of activity among birds, and most bird species have their main breeding period during this time. Therefore, we take a temporary break in the restorations of the wetland pastures until the end of July, when the restoration continues. The project will restore conditions for a wider range of bird species  that, in the nearby future, will be able to nest in the restored area. We have already seen evidence of this when waders that did not previously exist in the area, seem to attempt nesting in the parts that we have already restored, e.g. lapwing and redshank. This goes hand in hand with the purpose of the project, designed to restore open grasslands for species which are struggling in today’s overgrown landscape and that are dependent on these open grasslands. It will be very exciting to follow the changes among bird species in our restoration areas.