Vänerns igenväxning uppmärksammad av Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och Vattenmyndighetens årliga rapport om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten har just kommit. I årets rapport lyfts igenväxningen kring Vänern särskilt med ett eget kapitel.

Länk till rapporten. Avsnittet om Vänern börjar på sida 16.

Miljötillståndet i vatten och på land följs över hela landet genom inventeringar av djur, växter och strukturer av olika slag. Vänern ingår i ett nationellt program för miljöövervakning av stora sjöar. Sedan år 2000 har man inventerat växtligheten längs Vänerns stränder, och resultaten visar att mängden buskar, ris och träd ökar kraftigt längs Vänerns stränder. Detta påverkar både djur, växter och friluftsliv negativt.

Projekt LIFE Vänern startades för att motverka igenväxningen på viktiga boplatser och rastplatser för fåglar i de skyddade områdena kring Vänern. I projektet kan vi bara åtgärda en liten del av igenväxningen i Vänern, på de platser som är allra viktigast för de fåglar som är prioriterade på EU-nivå. Projektet kommer att ha en positiv effekt på dessa fåglar, men löser inte problemet med igenväxning för Vänern i övrigt. Därför tycker vi det är positivt att problemet med Vänerns igenväxning tas upp även på nationell nivå för att visa på behovet av en mer omfattande och långsiktigt hållbar lösning. Något som Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland också redan arbetar med.

 

The Swedish Agency for Marine and Water Management recently published its yearly report on the environmental status of freshwater lakes, streams and ground water in Sweden. A chapter of the report is dedicated to the increasing overgrowth around Lake Vänern. Link to the report (only in Swedish).  

The environmental status in water and on land is monitored nation wide through inventories of animals, plants and structures. Vänern is part of the national program för monitoring of large lakes. The vegetation on the beaches of Lake Vänern have been monitored since year 2000, and the results show that the amount of shrubs and trees are increasing at a high rate, especially in the zone closest to the shoreline. This adversely affects both animals, plants and outdoor recreation. 

The project LIFE Vänern was created to battle the overgrowth on important nesting and staging sites for Birds directive species in the protected areas of Lake Vänern. In the project we can only remove the overgrowth on the sites deemed most important for the bird populations, an action that will have a good effect on the colony nesting birds, but still a very small part of the thousands of kilometers of shoreline around the lake. We find it good that the problem is highlighted on a national level to further show the need for a long term solution, and the County Administrations of Värmland and Västra Götaland are working with finding a solution.