Röjning och avverkning på Sönnervassen

Nu arbetas det för fullt med restaureringen av betesmarken på ögruppen Sönnervassen i Lurö skärgård. All björksly och al avlägsnas från öarna liksom huvuddelen av de täta enbuskagen. Kvar lämnas grupper med enar, rönn och träd som ska ge skydd för betesdjuren samt bidra till ett varierat och rikt beteslandskap. Arbetet utförs av tre olika lokala entreprenörer som samordnas av Mellanskog.

The restoration of pastures on the island Sönnervassen is going on right now. All the birch and alder scrubs are cut down just like the major part of the dense juniper vegetation. A few groups of junipers, rowan and trees are left as shelter for the grazing animals and to enrich the landscape. The work is carried out by three different local contractors coordinated by Mellanskog.

Det avverkade materialet ligger för närvarande som en matta över Stora Sönnervassen

Det avverkade materialet ligger för närvarande som en matta över Stora Sönnervassen.
The material that has been cut is right now laying like a rug over Stora Sönnervassen.

Det manuella fällningsarbetet på huvudön (Stora Sönnervassen) har pågått i ett par veckor och är snart avslutat. Därefter ska röjningsarbetarna fortsätta på de mindre öarna i norr (Lilla Sönnervassen) samt därefter slutligen även ta sig an Ärnön. Under den senaste veckan har även hopsamlingsarbetet påbörjats med hjälp av en skotare som transporterats ut till Sönnervassen.

The work of manual clearing and cuting on the main Island (Stora Sönnervassen) has been going on for two weeks and it will soon be finished. Thereafter the work vill continue on the smaller islands (Lilla Sönnervassen) and then finaly finish on Ärnön. During the last week a forestry machine has been brought out to the island for colection of the material that has been cut.

En skotare har transporterats till ön för hopsamling av det avverkade materialet.

En skotare har transporterats till ön för hopsamling av det avverkade materialet.
A forrestry machine has been brought out to the Island for collection of the cut material.

Bortforslingen av materialet från ön utförs med hjälp av dragbåt och pråmar som lastas fulla med ris och stammar. Materialet lossas i Ekenäs på fastlandet där det läggs på hög för torkning innan det ska vidareförädlas till flis. Vänligen var uppmärksam och ge plats för transporterna om du planerar att åka båt i farleden in och ut från Ekenäs.

Transportation of the material from the Island is carried out by a small tugboat and prams which are fully loaded whith shrubs and logs. The material is released in Ekenäs on the mainland where it´s piled for drying before it´s converted to wood chips. Please give way for the transports if your planning on going by boat in the waterway to Ekenäs.

Det avverkade materialet transporteras till fastlandet med hjälp av pråmar.

Det avverkade materialet transporteras till fastlandet med hjälp av pråmar.
The cut material is transported to the mainland on prams.

Målsättningen med restaureringen på Stora Sönnervassen är att återfå det öppna beteslandskapet på öarna samt att genom betesdriften även utveckla betespräglade strandängar, framförallt på ögruppens ostsida. Observera att det råder tillträdesförbud på Sönnervassen och det omgivande våtmarksområdet årligen under perioden 1 april-31 juli. Syftet med tillträdesförbudet är att skydda häckande våtmarksfåglar. Besökare i naturreservatet kan under den fredade perioden istället landstiga på Aspholmen, Vithall, Ärnön, Gunnarsholmen eller någon av de andra öarna i området som kan besökas året runt.

The objective of the restoration on Stora Sönnervassen is to reclaim an open grazed landscape and through the grazing also form wet meadows, mainly on the east side of the islands. Please notice that there are restricitions for entering the area during the breeding season for wetland birds, annually 1 april-31 july. The aim of this prohibition is to protect breeding wetland birds. Visitors to the area are cited to the nearby islands Aspholmen, Vithall, Ärnön, Gunnarsholmen or other Island in the natural reserve which are free to visit during the whole year.

.