Värna fågellivet i Vänerskärgården

Just nu pågår häckningsbestyren för fullt för många av våra fågelarter i Vänern. Många måsar, gäss, storlom och havsörn har redan fått ungar, medan andra arter som tärnor och småskrake fortfarande håller på att förbereder häckningen eller ruvar sina ägg.

Försommaren är en känslig tid när det gäller fågellivet. Det är nu många arter ligger på ägg eller har små ungar vilket gör dem extra sårbara för olika typer av störning. Under den här tiden kan en enda landstigning i måsfågelkolonin eller vid fiskgjusens botall få förödande konsekvenser. Detta beror på att fåglarnas ägg och ungarna är beroende av föräldrarnas skydd. Om de vuxna fåglarna skräms av människor och därmed tvingas lämna boplatsen är det fritt fram för andra arter att plundra boet på ägg eller ungar. Vid kylig väderlek eller regn finns det också risk att äggen eller ungarna kyls ner och helt enkelt fryser ihjäl efter en störning.

En vänerart som är mycket känslig för störning under häckningstiden är storlom. Storlommen häckar ofta på små öar eller skär och ruvar äggen alldeles i närheten av strandkanten. Paren kläcker i regel bara ut en eller två ungar per år vilket gör att det är svårt att reparera olyckor som sker vid t.ex. störningar från människor på häckningsplatsen. Om du ser lommar som beter sig oroligt eller har ungar i släptåg på sjön är det viktigt att snabbt ta sig bort från platsen.

Storlommar med en unge i Vänerskärgården

Storlommar med en unge i Vänerskärgården

En annan känslig art som ruvar eller har små ungar i boet under denna tid är fiskgjusen. Fiskgjusen häckar ofta i gamla grova tallar på uddar eller stränder i Vänern där det också är populärt att gå iland och bada. Om du ser en fiskgjuse som cirkulerar i luften och varnar ovanför badklippan kan du vara säker på att du är i närheten av en boplats. Då är det lämpligt att snabbt lämna platsen och söka en annan plats för sin badutflykt. Havsörnen beter sig på ett liknande sätt som fiskgjusen under häckningstiden och är om möjligt ännu mer känslig för mänsklig störning.

 

Havsönr och fiskgjuse_spegelvänd

 

För att värna om fågellivet under den känsliga perioden har Länsstyrelserna möjlighet att ange s.k. fågelskyddsområden. Totalt finns drygt 120 fågelskyddsområden runt om i Vänern varav huvuddelen har till syfte att skydda öppna fågelskär med kolonihäckande måsfåglar. Andra fågelskyddsområden kan gälla skogbeklädda öar där fiskgjuse eller havsörn har sin häckplats. Fågelskyddet innebär i regel att det är förbjudet att gå iland på öarna under häckningsperioden samt att man inte får vistas i det omgivande vattenområdet (ofta ut till 100 meter från ön). Vanligtvis gäller fågelskyddsområdena för perioden april till och med juli men även andra tidsperioder förekommer.

Den gulröda skylten betyder att det är förbjudet att landstiga och vistas i vattenområdet 100 ut från stranden

Den gulröda skylten betyder att det är förbjudet att landstiga och vistas i vattenområdet 100 ut från stranden

Information om gällande fågelskydd finns på aktuella båtsportkort. Kartor och information om fågelskyddsområden finns också tillgängliga på respektive Länsstyrelses hemsida: Värmlands län, Västra Götalands län.

Som besökare i Vänerns skärgårdar bör du alltid visa hänsyn genom att:

  • Låta fåglarna ruva ostört genom att hålla avstånd till fågelkolonier, rovfågelbon och ruvande fåglar på land
  • Undvik att skingra fågelkullar ute på vattnet genom att sänka farten på båten och hålla god uppsikt
  • Respektera fågelskyddsområdena, håll utkik efter de gula eller gulröda fågelskyddsskyltarna