Betesdjur på öarna i Lurö skärgård

Efter en lång rad insatser under det senaste året finns det nu äntligen betesdjur på projektöarna i Lurö skärgård. Under juni transporterades totalt 52 nötdjur (varav 11 kalvar) ut till öarna Ärnön, Vithall och Sönnervassen och på Gunnarsholmen går en grupp med 5 tackor och 7 lamm. Det är en viktig milstolpe för LIFE Vänern att betesdriften har kommit igång. Genom betesdjurens kontinuerliga betande av växtligheten kommer denna successivt bli mer lågvuxen och betespräglad.

Betesdjuren är på plats och verkar trivas bra med att röra sig fritt på projektöarna. För att underlätta tillsynen har två av djuren försetts med GPS-sändare.

Betesdjuren är på plats och verkar trivas bra med att röra sig fritt på projektöarna. För att underlätta tillsynen har två av djuren försetts med GPS-sändare.
The cattle is in place and seems to thrive, moving freely on the islands. Two of the cattle has been equipped whith GPS-transmittors to facilitate the supervision.

Att betesdjuren kommer ut till öarna är den sista delen i en lång kedja insatser som ingår i restaureringen av betesmarkerna på öarna Sönnervassen, Ärnön och Gunnarsholmen i naturreservatet Lurö skärgård. Arbetet med att förbereda detta har pågått i drygt ett år och en rad olika entreprenörer har varit inblandade. Först avverkades buskar och träd som transporterades till fastlandet för flisning. Därefter brändes delar av ljunghedarna på öarna och slutligen har det satts upp stängsel och avspärrningar i grunda vattenområden.

Med hjälp av djurens kontinuerliga betande förväntar vi oss nu att de gräs- och örtrika markerna återigen ska breda ut sig på öarna. Det kommer dock att ta några år att få tillbaka grässvålen, särskilt på de öar som varit övervuxna under en längre tid. På de öar delar där den betesgynnade floran finns kvar kan återetableringen däremot gå relativt snabbt. Betesdriften utförs av Mattias Örtendahl, Westby gård på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. Beroende på hur grästillväxten kommer att utvecklas kan fler djur komma att tranporteras ut till, eller tas bort från öarna.

Vänligen visa respekt för betesdjuren om ni vistas på öarna. Nötdjuren kan vara både skygga och nyfikna och då det är fråga om stora djur är det är viktigt att inte störa dem i onödan. Observera att hundar ska hållas kopplade året runt på samtliga öarna i hela naturreservatet.

Betesdjuren transporteras ut till projektöarna på en transportpråm.

Highland cattle på transportpråmen som tar dem ut till projektöarna.
Highland cattle on the transport pram which takes them out to the project islands.

 

Betesdjuren kan enkelt ta sig iland på öarna via den specialbyggda landgången.

Betesdjuren kan enkelt ta sig iland på öarna via den specialbyggda landgången.
The cattle can easily move on to the islands on the special built footbridge.

In English:

Finally, after a lot of different actions during the last year, there are grazing cattle on all our project islands in Lurö skärgård. During june in totalt 52 cattle where transported (whereof 11 calfs) to the islands Ärnön, Vithall and Sönnervassen and on the island Gunnarsholmen there´s a group of 5 sheep and 7 lambs present. It´s an important milestone for LIFE Vänern that the grazing on the islands has started. Through the continuous grazing the plantcover on the islands will develop towards shortcut pastures.

The start of the first grazing season is the last part in a long chain of actions which all are parts of the restoration of the pastures on the islands Sönnervassen, Ärnön and Gunnarsholmen in the natural reserve Lurö skärgård. The preparation of the islands has been running for over a year and there´s been many different contractors involved. First, trees and bushes where cut and transported to the mainland for heat extraction. Thereafter some of the heathers where burnt on the islands and finally some fences and cordoning in the shallow waters has been constructed.

Using the continous grazing, the pastures will develop towards richer pastures with nutitious grasses and a wider diversity of herbs. It will take some time though to get the vegetation to recover from many years of overgrowth. Owner of the grazing animals is Mattias Örtendahl, Westby gård, who is performing the grazing on behalf of the County Administration Board of Värmland. Depending on the development of the grasslands the number of grazing animals will be customized during the season.

Please be careful if you´re visiting the islands. The cattle can be shy as well as curious and as they are big animals it´s important to be careful when they are around. Note that dogs shall be linked the year around on the islands in the natural reserve.