Röjning av betesmarker pågår i Lurö skärgård

I Lurö skärgård har vi nu kommit igång med de lite större betesmarksrestaureringarna. Det är öarna Ärnön, Sönnervassen och Gunnarsholmen som ska öppnas upp och betas på ett likande sätt som det gjorts på Vithall sedan några år tillbaka.

Röjningen av betesmarken på Gunnarsholmen, som har pågått under våren börjar bli färdig. Det har utförts av entreprenörer från Firma AjO Anders Jonsson. Kvar på holmen finns nu endast några högar av ris som kommer att eldas så fort väderleken blir den rätta. Hela hättan har rensats på enbuskar och Gunnarsholmens forna silhuett med fyrbyggnader och hällmarker framträder återigen tydligt då man passerar i farleden. En lite större dunge med träd och buskar har sparats på den norra delen som skydd för betesdjuren som ska finnas på ön. Därutöver har endast ett par mindre dungar med enbuskar sparats som skydd och läplatser. Förhoppningen är nu att den karakteristiska torrängsfloran återigen ska breda ut sig på ön och erbjuda bete för djuren som kommer att gå här under de kommande åren.

Karta över öar som ska öppnas upp och betas i projektet. Vithall har restaurerats under perioden 2011-2014

Karta över öar som ska öppnas upp och betas i Lurö skärgård inom projektet LIFE+ Vänern. Vithall har restaurerats under perioden 2011-2014

Under sensommaren kommer även avverkning och röjning på Ärnön och Sönnervassen att komma igång. Det är Mellanskog som är huvudansvariga för detta deluppdrag med underentreprenörer från Bloms Bogsertjänst, Lekanders Farm & Entreprenad samt Lars-Erik Larsson (motormanuell röjning). Inledningsvis kommer det att ske manuell röjning och fällning av träd på öarna. Därefter kommer maskiner att köras ut för att hjälpa till att samla ihop materialet. Slutligen ska huvuddelen av det avverkade materialet köras med pråmar till fastlandet där det ska torkas och förädlas till flis för eldning i något av våra värmerverk.

På Ärnön och Sönnervassen kommer några större dungar med träd att sparas på liknande sätt som på Gunnarsholmen. Dessutom har grupper med enar markerats som ska sparas för att öarna inte helt ska sakna skyddade platser och lä. Precis som på Gunnarsholmen kommer dock huvuddelen av befintliga träd och buskar att avverkas och fraktas bort. Under arbetsperioden i höst kommer det att se lite stökigt ut. Vissa partier är dessutom så starkt igenvuxna att det omöjligen går att spara någon högre vegetation. Det skulle inte se särskilt bra ut att lämna några av de spretiga enarna som stått hopklämda i dessa partier. Så i dessa områden kommer alla enbuskar att röjas bort och det kommer att se lite naket ut innan den nya vegetationen börjar etablera sig. Men gräs och örter kommer så småningom att sprida sig till dessa ytor och med tiden kan det vara lämpligt att släppa upp enstaka nya träd och buskar som kan bidra till de öppna och varierade miljö som vi eftersträvar med restaureringarna.

Blommande gul fetknopp är förhoppningsvis en syn som kommer att bli vanligare i framtiden på de restaurerade öarna.

Blommande gul fetknopp är förhoppningsvis en syn som kommer att bli vanligare i framtiden på de restaurerade öarna.

Observera att det kan bli trångt i farleden in till Ekenäs när det avverkade materialet ska transporteras in på pråmar. Om vädret tillåter kommer dessa transporter att påbörjas en bit in i augusti och pågå fram i september och kanske oktober. Var gärna extra uppmärksamma om ni ska röra er ut och in till Ekenäs under den här tiden så att vi kan undvika svåra mötessituationer i farleden.