Ljungbränning planeras i Lurö skärgård

Efter ett lite segdraget slut på vintern och några regniga marsveckor börjar våren nu arta sig riktigt bra ute i skärgården. Det innebär att vegetationen torkar upp så att vi kan komma igång och elda några av de ljung- och gräsmarker som är planerade i projektet. Under den kommande veckan planerar vi att elda på några av de nyrestaurerade öarna, Ärnön, Stora Sönnervassen och Gunnarsholmen i Lurö skärgård. Syftet med bränningarna är att skapa en mer lågvuxen och varierad markvegetation vilken är mer attraktiv för betesdjuren.

Bränningarna kommer att gå till så att vi bränner olika delar öarna under olika år. Syftet är att det ska finnas ljungmarker i olika stadier på öarna vilka kan bidra till ett attraktivt bete och en mångfalden av växter och djur. Exakt vilka öar och områden som kommer att bränns denna vår anpassas till de aktuella vindförhållandena. Under den första tiden efter bränningen kan det se lite svart och fult ut i de brända ytorna. Men överaskande snabbt kommer ljungen igång igen och skjuter nya späda skott samtidigt som gräs och andra örter får utrymme att gro och ta plats i betesmarkerna.

In English: Finally, after a long winter and a rainy mars, the real spring is comming in the arcipelagos of lake Vänern. It means that the vegetation is drying up and it´s time for us to burn some of the grasslands and heathers that are planned in the project. During the comming week we are planning to burn on some of the newly restored islands, Ärnön, Stora Sönnervassen and Gunnarsholmen, in the Lurö arcipelago. The intention of burning is to create a lower vegetation which is more attractive to the grazing animals.

Our strategy is to burn different areas on the islands att different occasions. This is because we want to have different stages of heather growing on the islands which can contribute to feed the animals and to the diversity of plats and animals. Exactly which islands and areas that will be burnt will be customized by the current wind- and weathersituation. During the first period after the burning the look of the burnt areas might seem a bit black and disturbed. But surprisingly soon the heather will start growing again and there will be a fresh green cover of the landscape.

Bränning av ljunghed på Vithall, april 2014

Bränning av ljunghed på Vithall, april 2014.
Burning of heather on the island Vithall, april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tidigare utförda bränningen av ljungmarker på Vithall (2014) har givit ett bra resultat med spädare ljungplantor och gräs vilket gillas av betesdjuren. Kanske kan återkommande bränningsinstaser vara ett viktigt inslag i hävden av betesmarkerna på de aktuella öarna.

Så om ni under de kommande veckorna ser att det ryker från våra projektområden i Lurö skärgård (öarna Ärnön, Stora Sönnervassen eller Gunnarsholmen) så är det sannolikt ljungbränning som bedrivs inom ramen för projektet LIFE Vänern.

The former burnt areas on the island Vithall (2014) seems to have a god result whith diluent heather, grasses and flowers which seems to be grazed by the cattle. Maybe recurrent burningefforts can be a part of the strategy to keep this kind of inaccessible areas open in the future.

So, if you can se smoke from our projectarea in the Lurö arcipelago, (the islands; Ärnön, Stora Sönnervassen or Gunnarsholmen) there´s probably burning of heather and grasslands going on as an action in the LIFE Vänern-project.

Ljungbränningen på Vithall har givit möjlighet till en spädare växtlighet att gro vilken är mer attraktiv för betesdjuren.

Ljungbränningen på Vithall har givit möjlighet till en spädare växtlighet att gro vilken är mer attraktiv för betesdjuren.
The burnig of heather on Vithall has given has given room for a more diluent plantcover which is more attractive for the grazing animals.