Röjning på Ärnön påbörjas

Under juli och augusti kommer vegetationsröjningarna att påbörjas på Ärnön i Lurö skärgård. Syftet är att stegvis återskapa det öppna betespräglade landskapet som tidigare fanns på många öar i skärgården. Ärnön är en av tre lite större öar som ska restaureras i Lurö skärgård inom LIFE Vänern. De andra två är Sönnervassen och Gunnarsholmen.

Karta - utsnitt av Lurö skärgård

Karta – utsnitt av Lurö skärgård

Ärnön är en av många öar i Lurö skärgård som tidigare varit bebodd och betad. I mitten av 1900-talet hade den ett öppet landskap med endast enstaka buskar och träd. Efter att betet minskat och upphört på ön under 1960- och 1970-talet, har en kraftig igenväxning skett. På de rikare markerna finns idag ogenomträngliga bestånd med enar eller täta skogar med i huvudsak björk och tall samt med kraftig undervegetation. Hällmarkerna på ön är fortfarande delvis öppna men även där börjar enbuskagen att sluta sig.

Ärnön 1975 och 2014

Ärnön 1975 och 2014

I buskmarkerna och de täta skogsbestånden går det fortfarande att se spår av den ljusälskande floran som funnits på ön. Centralt på ön går det t.ex. att finna enstaka exemplar av blodnäva och stor blåklocka, hårt trängda av igeväxningen. Genom att ta bort buskar och träd kommer denna typ av växter åter att gynnas och kunna sprida sig på ön.

Blodnäva blåklocka på Ärnön

Blodnäva stor blåklocka på Ärnön. Endast enstaka blommande exemplar finns kvar men dessa är hårt trängda av igenväxningen.

Restaureringen av betesmarkerna på Ärnön kommer att ske stegvis under projektperioden fram till 2018. Inledningsvis kommer röjningar att utföras och därefter även avverkningar och uttransport av virke från ön. Därefter ska stängsling ske varefter betesdriften kan återupptas på ön. I projektet planeras även bränning av ljunghedarna på ön.

Under restaureringen kommer det periodvis att se ganska stökigt ut på Ärnön med ris och rishögar som ligger kvar i väntan på ihopsamling och bränning. Vi ber eventuella besökare att ha överseende med detta. Med tiden kommer karaktären på ön att mer och mer förskjutas mot det öppna betespräglande landskapet. För att bilda sig en uppfattning om hur det kommer att se kan man besöka ön Vithall, som ligger direkt söder om Ärnön.  Där har ett liknande restaureringsarbete pågått sedan 2011 och vegetationen har så sakteliga börjat återgå till de betespräglade mosaikmarkerna som tidigare varit så vanligt i Lurö skärgård.