Ljungbränning genomförd på tre öar

Under de senaste veckorna har vi genomfört bränning av gräs- och ljungmarker på projektöarna i Lurö skärgård. Samordnat med bränningarna har vi samlat ihop avverkningsrester och eldat dessa i högar. Arbetet har fungerat bra och resultatet ser lovande ut. Totalt berörs 10,5 hektar av årets bränningsinstaser på öarna.

Som vi tidigare berättat är bränning av gräs- och ljungmarker ofta ett bra verktyg för att restaurera igenvuxna betesmarker. Det är bl.a. gynnsamt för att få bort mossa och förnalager som ansamlas då hävden upphört och i jordblottorna som bildas vid bränningen kan nya frön av olika arter gro. Kärlväxter som vi hoppas kommer att gynnas av bränningarna på öarna är t.ex. ljungögontröst, kattfot och granspira.

In English: During the last weeks we have been burning grasslands and heathers on the projectislands in Lurö skärgård. Coordinated whith this work we have also been collecting branches and twigs in piles which also has been burnt. The work has gone well and the results is looks promising. In total we have burnt 10,5 hectares during this spring on the islands.

As we earlier written about on this webpage, burning of grassland and heather can be a good method för restoration of overgrown pastures. It´s good to get rid of some of the mosses and litter that has been accumulated on the ground during the non-grazing period and on open blots new seeds of different species can grow. Plants that we are hoping will spread on the islands are for exampel Euphrasia micrantha, Antennaria dioica and Pedicularis sylvatica.

Tändningen av ljungmarkerna har skedde stegvis mot vinden. Stora Sönnervassen 11 april 2016.

Tändningen av ljungmarkerna skedde stegvis mot vinden. Stora Sönnervassen 11 april 2016.
Ignition of the heathers were performed in steps against the wind. Stora Sönnervassen, april 11, 2016.

De brinnande rishögarna bidrog till att torkade upp den fuktiga marken vilket skapade ett mosaik av hårdare brända ytor och ytor som endast blev lätt brända. Den mosaikartade bränningen är gynnsam för skalbaggar, steklar och andra insekter som övervintrar i markerna.

Totalt har vi eldat 10,5 hektar (ha) på öarna fördelat på; Sönnervassen 4,7 ha, Ärnön 2,5 ha och Gunnarsholmen 3,3 ha. Det innebär att ca 40 % av den restaurerade landytan har bränts. De återstående ytorna kommer att brännas under kommande år.

Nu fortsätter restaureringen av betesmarkerna på öarna med anläggning av stängsel och bojtåg som ska fungera som avspärrningar för betesdjuren. Betesdjuren planeras komma ut till öarna i slutet av maj eller början av juni.

In English: The heat from the burning piles contributed to dry up the surrounding soil which in turn contributed to a mosaic of hard and weakly burnt areas. The mosaic burning intensity is favorable for wintering insects.

In total 10,5 hectars where burnt on the islands, divided on; Sönnervassen 4,7 hectars, Ärnön 2,5 hectars and Gunnarsholmen 3,3 hectars. This means that about 40 % of the restored area has been burnt. The remaining areas will be burnt during the comming years.

The following efforts on the restoration of the islands is to build fences and put out ropes whith floats on. The objective of these actions is to prevent the grazing animals from leaving the islands. The animals (cattle hand sheep) will be transported to the islands in late may och early june.

Varierade markbetingelser och bränning av rishögar skapde ett mosaikartat bränningsförlopp. Ärnön 12 april 2016.

Varierade markbetingelser och bränning av rishögar skapde ett mosaikartat bränningsförlopp. Ärnön 12 april 2016
Varying conditions in the ground and the burning of piles gave a mosaic burningpattern. Ärnön april 12, 2016