Restaurering av strandängar i Klarälvsdeltat på gång

Restaureringen av strandängarna vid Nolgårdsviken och norr om Djupsundsviken i Klarälvsdeltat börjar närma sig. Efter en utdragen upphandlingsprocess har vi nu en entreprenör som ska avverka och röja bort träd och buskar, samt fräsa ner stora tuvor och stubbar. Målet är att restaurera områdena till de öppna, betade strandängar som det en gång var. Syftet är främst att gynna fågelarter som har strandängar som antingen häckningsplats, t.ex. tofsvipa och den mer ovanliga småfläckiga sumphönan, eller som rastlokal, t.ex. grönbena och brushane. Restaureringarna går hand i hand med Natura 2000-områdets och det blivande naturreservatets syften, och gynnar dessutom även hävdgynnade växter, insekter och fisk där vi skapar bra lekmöjligheter för t.ex. gädda. På vår sida om Klarälvsdeltat finns en mer detaljerad karta över projektområdenas utbredning: http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/.

Strandäng Klarälvsdeltat Nolgårdsviken

Arbetet kommer att påbörjas efter årsskiftet och pågå under 2016. Vädret styr delvis arbetet och önskvärt är en köldknäpp som stabiliserar marken så att inga körskador uppstår i samband med att virket transporteras ut. Vid Nolgårdsviken kommer entreprenören att jobba från två håll, dels från den gamla vägkroppen bakom Coop och dels från grusvägen ut mot Hammars udde. Vid Djupsundsviken kommer entreprenören arbeta från gamla karlstadsvägen.

Efter att avverkningarna, röjningarna och fräsningen är klara kommer vi till 2017 att upphandla stängsling och betesdrift för att långsiktigt bibehålla strandängarna välhävdade och öppna. Parallellt med restaureringarna i området kommer Länsstyrelsen att förbereda för olika tillgänglighetssatsningar i området där bl.a. informationsskyltar, P-plats, leder och rastplatser ska utvecklas. Restaureringarna och utvecklingen av området sker i samarbete mellan Länsstyrelsen och Hammarö kommun. Samtliga åtgärder, både för det biologiska och för friluftslivet, ska vara färdigställda senast 31 december 2018.

English

The restorations at sites Nolgårdsviken and north of Djupsundsviken in project area Klarälvsdeltat are soon to begin. We now have an agreement with an entrepreneur that will be clearing trees and bushes from the area, as well as cutting tussocks and stump grinding. The aim is to restore the open pastures that once existed here. The main purpose is to provide an environment for birds that are dependent upon open wetland pastures for nesting, e.g. lapwing and spotted crake, or staging e.g. wood sandpiper and ruff. Flora, insects and fish will also benefit from these restorations, not only birds.  On this web site you can find maps over the targeted areas:  http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/.

The restorations will start in January 2016 and continue throughout the summer. The clearings are weather dependent in a way, since a cold period will make it easier to transport all trees and bushes out of the wetland without causing damage to the ground. At Nolgårdsviken the entrepreneur will work from both the east side using the road out on Hammars udde, and from the western side using the old road behind Coop. At Djupsundsviken they will have access to the restoration area from the old Karlstad road.