Restaurering av slåtterängar vid Nötön-Åråsviken

Nu har restaurering av slåtterängarna vid Arskagen och Hästudden påbörjats. Gammalt fjolårsgräs har bränts av och senare i sommar kommer områdena röjas från igenväxande sly och vissa enbuskar. Det kommer även ske viss avverkning av träd. Syftet är att gynna de biologiska värdena kopplade till slåtterängar med växter och djur som trivs i solöppna marker där gräset slås av och tas bort. Restaureringsarbetet kommer att fortsätta under senare delen av sommaren. Slåtter kommer att ske årligen framöver inom båda områdena, till en början som restaureringsslåtter med röjsåg och snöre men senare med klippande eller skärande redskap som slåtterbalk och lie.

Gräsbränning vid Arskagsudden i april 2015. Burning of grass at Arskagsudden, april 2015.

Gräsbränning vid Arskagsudden i april 2015. Burning of grass at Arskagsudden, april 2015.

Gräsbränning vid Hästudden i april 2015. Burning of grass at Hästudden, april 2015.

Gräsbränning vid Hästudden i april 2015. Burning of grass at Hästudden, april 2015.

Restorations of meadows at Nötön-Åråsviken

We have now started the restorations of meadows at Arskagsudden and Hästudden. The old grass is burned and later in the season both areas will be cleared from most bushes including some of the junipers. We are also going to cut down some of the trees. The aim is to restore sun exposed, open meadows were species of plants and animals that benefit from management by mowing, will be favored.  The restoration work will continue during the latter part of the summer. From now on both areas will be mowed yearly.