Tärnorna ökar och trutarna minskar i Vänern

Sedan 1994 har ornitologer varje år genomfört inventeringar av fåglar på Vänerns fågelskär.  Under 2014 räknade ornitologerna totalt in drygt 31 000 revirhävdande måsfåglar och tärnor på Vänerns fågelskär. En notering som ligger strax över genomsnittet för hela inventeringsperioden.

Uppgifterna om utvecklingen för olika arter som refereras nedan har sammanställts av Thomas Landgren på uppdrag av Vänerns Vattenvårdsförbund. Hela sammanställningen av resultatet från 2014 års inventering går att läsa eller ladda ner på Vänerns Vattenvårdsföbunds hemsida: Vänerns Vattenvårdsförbund.

Tärnor

2014 fanns betydligt fler fisk- och silvertärnor på fågelskären än 2013. Fisktärnorna var t.o.m. fler än något tidigare år sedan inventeringen startade. En  omfördelning av häckande fisktärnor från igenväxande fågelskär till sådana skär som röjs i olika restaureringsprojekt kan skönjas i materialet. Möjligen har de röjningar som hanns med under våren inom LIFE+ Vänern medverkat till det positiva resultatet. Framtida utvärderingar får utvisa i vilken mån projektets insatser ger avsedd effekt.

Fisktärna Gubbskören 140803_ändrad_liten

Fisktärnorna nådde vid 2014 års inventering en rekordnotering i Vänern med 6184 revirhävdande individer. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Måsar

Antalet inräknade fiskmåsar och skrattmåsar under inventeringen 2014 låg något över genomsnittet för de 21 inventeringsåren. Fiskmåsen är fortfarande den vanligaste häckfågeln på fågelskären med 11 740 revirhävdande individer. Skrattmåsen kommer på andra plats med sammanlagt 6 933 individer på fågelskären. Dvärgmåsen, som har kommit in som häckfågel på fågelskären i Vänern under 2000-talet har ökat från ett enda par 2003 till minst 20 par 2014.

Fiskmås GL_liten

Fiskmåsen är fortfarande den vanligaste häckfågeln på Vänerns fågelskär.

Trutar

Till skillnad mot utvecklingen för tärnorna var förekomsten av havstrut och gråtrut den lägsta respektive näst lägsta som uppmätts under inventeringen. Minskningen for trutarna kan utläsas i flera delar av landet och beror troligen på ett generellt minskat födounderlag för trutarna. Den lite ovanligare silltruten, som i Vänern har en starkt västlig utbredning, har under en lång period haft en ökande trend i Vänern. Men den minskade förekomsten under 2013 och 2014 antyder att ett negativt trendbrott kan vara förestående.

Änder

Småskrake och gräsand är två andfåglar som trivs att häcka i skydd av fågelkolonierna på Vänerns fågelskär. Sammantaget var de andfåglar som häckar på fågelskären vid inventeringen färre under 2014 än under 2013.

Storskarv

De häckande storskarvarna fortsätter att minska i Vänern. Under årets inventering räknades endast 1928 häckande par, vilket kan jämföras med toppåret 2006, då 3139 par inräknades. Den ökande havsörnstammen i Vänern har troligen haft betydelse för nedgången. Örnarna stör de häckande skarvarna och äter skarvungar, vilket säkert medför att häckningsöarna överges.

Storlom

Storlomen trivs med att häcka i anslutning till Vänerns sjöfågelkolonier men för andra året i rad var det påträffade antalet revir av storlom mycket lågt. Vid inventeringen 2014 registrerades endast 38 revir i jämförelse med i medeltal nästa 60 revir för arten. Tillsammans med de låga noteringarna för 2011 och 2013 utgör resultatet en oroväckande trend för storlommen.

P1010207

2014 års inventering visar oroande siffror för häckande storlom i Vänern. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Gäss och svanar

Bland gässen är det framförallt grågås och kanadagås som nyttjar Vänerns fågelskär. Sedan åtminstone 1993 förekommer även vitkindad gås som häckfågel på fågelskären och under 2014 noterades arten vid sammanlagt 10 av de inventerade fågelskären. Det är den tredje högsta årsnoteringen sedan inventeringen påbörjades.

Vadarfåglar

Bland vadarfåglarna som häckar på fågelskären är strandskata och drillsnäppa de vanligaste. Båda arterna tycks ha en relativt stabil förekomst på fågelskären med variationer omkring 50-100 inräknade revir per art och år. Ovanligare arter som också häckar med enstaka par årligen på fågelskären är större och mindre strandpipare samt roskarl. Den sistnämnda arten återfanns under 2014 med endast ett enda revir i Vänern.

Läs hela sammanställningen för 2014 års fågelskärsinventering på Vänerns Vattenvårdsförbunds hemsida: Vänerns vattenvårdsförbund.

 

In English:

The amounts of breeding Common tern and Arctic Tern increases but Great Black-backed Gull and European Herring Gull decreases in Lake Vänern

An annual inventory of colony nesting birds on small islands and skerries has been conducted in Lake Vänern since 1994. During 2014 the ornithologists counted in total over 31 000 breeding individuals of gulls and terns on about 700 different breeding sites in the lake.

The data of breeding numbers and progress for different species that are refered below in this article was compiled by Thomas Landgren at the request of Lake Vänern´s Society for water conservation. The whole summary of data for 2014 can be downloaded from their webpage: Lake Vänern´s Society for water conservation.

Terns

During 2014 the numbers of breeding Common Terns and Arctic Terns where higher than in 2013. The numbers of Common Terns was even the highest ever since the inventory started. A redistribution of breeding Common Terns from overgrown skerries to skerries which has been cleared in different conservation projects can be seen in the data.  There is also an possibility that those skerries which was cleared within LIFE+ Vänern, during the early spring, has contributed to the positive results. Future evalutions will show the extent of contribution from the project.

Fisktärna Gubbskören 140803_ändrad_liten

During the inventory in 2014 the Common Tern reached the highest number of breeding individuals since the inventory started. In total 6184 territorial defending individuals where counted. Photo: Gunnar Lagerkvist.

 “Smaller Gulls”

The numbers of Common Gulls and Black-headed Gulls in the inventory 2014 was slightly over the average for the 21 years. Common Gull is still the most common breeding species on the skerries with 11 740 breeding individuals. Black-headed Gull is the second most common species with 6933 individuals. Little Gull is a new species which has started breeding on the skerries during the 2000s. The species has increased from a single pair 2003 to over 20 pairs 2014.

Fiskmås GL_liten

Common Gull is still the most common breeding species on the skerries in Lake Vänern. Photo: Gunnar Lagerkvist.

”Bigger Gulls”

The presence of Great Black-backed Gull and European Herring Gull was, unlike the development for terns and “smaller Gulls”, the lowest and second lowest that has been measured since 1994. The decrease can also be seen in other parts of Sweden and is probably caused by a decreasing access to food for these species. The more unusual Lesser Black-backed Gull, which in Lake Vänern has a westward distribution, has during a long period had an increasing trend in the lake. But the decrease during 2013 and 2014 implies that a change might have come for its development.

Dabbling and Diving ducks

Red-breasted Merganser and Mallard are two species which thrive breeding in the protection of the birdcolonies on the skerries in Lake Vänern. In total, the dabbling and diving ducks that was breeding on the skerries during the inventory 2014 was fewer, compared to 2013.

Great Cormorant

The breeding Great Cormorants continues to decrease in Lake Vänern. During the inventory 2014 only 1928 breeding pairs were recorded, which can be compared to the toplevel of year 2006 with 3139 pairs. The increasing number of White-tailed Eagles in lake Vänern has probably had an impact on this decrease. The eagles are interfering with the breeding cormorants and has also been seen eating their nestlings, which surely contributes to that breedingislands are abandoned.

Black-throated Loon

The Black-throated Loon does often breed adjacent to the birdcolonies in lake Vänern but for the second year in a row the number of breeding loons where very low. By the inventory 2014 only 38 potential breeding sites where recorded which, compared to the meanvalue for the period, almost 60 potential breeding sites per year, is very low. The result from 2014 is, placed together with the results for 2011 and 2013, worrying for the species.

P1010207

The 2014 inventory shows worrying data about Black-throated Loon in Lake Vänern. Photo: Gunnar Lagerkvist.

Geese and Swans

Among the geeses it is especially Greylag Goose and Canada Goose wich uses the archipelago in Lake Vänern for breeding. Since at least 1993 also the Barnacle Goose is present as a breeder on the skerries and under 2014 the species was record at 10 of the skerries in the inventory. It is the third highest recording for Barnacle Goose since the inventory started.

Waders

Among waders which are breeding on the skerries Eurasian Oystercatcher and Common Sandpiper are the most present species. Both species seems to have a realtively stabil population on the skerries, with about 50-100 recorded potential breedingsites annually. Rarer species which also are breeding on the skerries, with single pairs annually, is Common Ringed Plover, Little Ringed Plover and Ruddy Turnstone. The latter species was found only with one potential breeding site during the inventory 2014.

The english birdnames in this article is taken from the index of “Fågelguiden, second edition, Bonnier fakta, 2009”.