Förbereselser inför första betessäsongen vid de nya strandängarna i Klarälvsdeltat

Det pågår intensiva förberedelser inför den första betessäsongen 2017 för de nyrestaurerade strandängarna vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Efter en torr vinter har nu vattennivåerna börjat stiga i Vänern och i kombination med lite nederbörd börjar grunda vattenspeglar breda ut sig över de frästa ytorna. Efter restaureringsavverkningar och röjningar genomförts finns mycket avsågade grenar och små träd kvar i betesmarken vilket hindrar betesdriften. Detta dras ihop och körs bort alternativt eldas i små högar.

Bränning av rishögar och fjolårsgräs.

Bränning av rishögar och fjolårsgräs.

Ett frihängande tre-trådigt elstängsel är uppsatt runt betesmarkerna med flera möjligheter för besökare att gå in och ut ur betesmarken via de självstängande grindarna. I nästa steg ska vi utveckla leder inom områdena som gör det möjligt att ta del av strandängarna till fots.

Elstängsel med självstängade grindar.

Elstängsel med självstängade grindar.

Vid Djupsundviken har en tillfartsväg anlagts för att underlätta för framtida skötsel. Vid Nolgårdsviken har flera överfarter över diken anlagts för att möjliggöra för kor att ta sig till, och mellan, olika delområden, men även för traktorer och andra maskiner som behövs för att sköta hävden av strandängarna. Vi ser fram emot den första betessäsongen och hoppas lära oss mycket om skötseln av våra nyrestaurerade strandängar. Erfarenheterna är viktiga att ta med inför kommande säsonger.

Tillfartsväg för djurtransporter och andra maskiner som behövs för den långsiktiga skötseln av området.

Tillfartsväg vid Djupsundsviken för djurtransporter och andra maskiner som behövs för den långsiktiga skötseln av området.

In English

Intensive preparations are in progress for the first grazing season 2017 in the restored wet pastures at Djupsundsviken and Nolgårdsviken. After a dry winter, water levels have now begun to rise in Lake Vänern, and in combination with some precipitation, water bodies begin to broaden over the restored surfaces. After restoration clearing was carried out, many cut branches and small trees are still covering the restored areas. This is a hinder for the grazing cattle and needs to be removed. An electric fence is built around the pastures with several possibilities for visitors to enter the pasture through the self-closing gates. In the next step, we will develop trails in the areas for people to take part of the restored wet meadows. At Djupsundviken, an access road has been built for the future management of the pasture. At Nolgårdsviken, several crossings over dithes have been built to facilitate for the logistics of grazing, mowing and other future management. We are looking forward to the first season and hope to learn a lot about the management of our newly restored wet pastures.