Kategori: Nötön-Åråsviken

I detta naturreservat finns ädellövskogar och trädklädda betesmarker av hög klass, med urgamla grova ekar. Betesmarkerna i området ska utökas i projektet genom att de gamla ekarna röjs fram och djur släpps in att beta mellan dem.

Restaurering av slåtterängar vid Nötön-Åråsviken

Nu har restaurering av slåtterängarna vid Arskagen och Hästudden påbörjats. Gammalt fjolårsgräs har bränts av och senare i sommar kommer områdena röjas från igenväxande sly och vissa enbuskar. Det kommer även ske viss avverkning av träd. Syftet är att gynna de biologiska värdena kopplade till slåtterängar med växter och djur som trivs i solöppna marker…